آیا نام مادر اَبیا پادشاه یهودا مَعَکِه بود، دختر اوریل از جبعه( دوم تواریخ 13: 2)، یا مَعَکاه دختر اَبشالوم ( دوم تواریخ 11: 20)

این تفاوت محسوس به علت درک اشتباه کلمه عبری بات می باشد، که به معنی دختر است. این کلمه هر چند معمولا برای نسل اول فرزندان دختر به کار گرفته می شود، می تواند به خویشاوند دور نیز اشاره داشته باشد. به طور مثال، در دوم سموئیل 1: 24، می فرماید: " ای دختران اسرائیل ، بر شائول بگریید..." ، هرچند این نوشته متعلق به 900 سال بعد از اسرائیل ( یعقوب) می باشد، اما مشخص است که به زنان اسرائیلی نسلهای دورتر از او اشاره دارد.                                                                                                                              

وقتی با این دید نگاه می کنیم ، تناقض از بین می رود. دوم تواریخ 13 :2 به درستی عنوان می کند که معکه دختر اوریل است. می توانیم فرض کنیم که اوریل با تامار ازدواج کرد، تنها دختر تنی اَبشالوم، و آنها معکه را بدنیا آوردند که با رحبعام  ازدواج کرد که مادر اَبیا شد.  دوم تواریخ 11: 20 و اول پادشاهان 15 :2 ، با بیان اینکه معکاه دختر آبشالوم بود ، تنها او را با جد شناخته شده اش ارتباط می دهد، به جای پدر گمنام  خود، تا نسل شاهانه او را نشان دهد. آبی شالوم شکلی دیگر از آبشالوم و معکه شکل دیگر از معکاه.  بنابر این درخت خانوادگی به این شکل می باشد.                                                                                                          

آبشالوم/آبی شالوم

                ]

تامار-----اوریل

                }

رحبعام----معکه/معکاه

                }

آبیا         

 

ترجمه از: اِلما غریبیان

Oct/09/2017 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 334 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر