چرا خدا در باب ۷ پیدایش بعضی چهارپایان را پاک و بعضی را ناپاک می نامد؟

حیواناتی که در کتاب مقدس ناپاک اعلام شده اند، امروزه نیز دانشمندان تأکید می کنند که بهتر است از اینگونه حیوانات برای خوراک استفاده نشود. البته باید متذکر شوم که این قانون در زمانی صادر شد که قوم اسرائیل در بیابان بودند و موسی که کتاب پیدایش را نیز نوشت این حکم را داد تا قوم اسرائیل را در آن بیابان گرم و سوزان و کاملا" آماده برای انتقال ویروسها و بیماریها از مرگ رهایی بخشد. اما امروزه با توجه به سیستمهای بهداشتی و نگهداری گوشت دیگر این قوانین به قوت خود باقی نمی ماند. اگرچه امروزه حتی حیواناتی هم که در کتاب مقدس پاک اعلام شده اند، نمی توان کاملا" پاک حساب کرد و بیماریها  و انگلهای بسیاری در گوشتهای امروزی موجود است. پس به قول عیسی مسیح این خوراک نیست که انسان را نجس می سازد، بلکه آنچه از درون فکر انسان تراوش می کند، آن است که انسان را نجس می سازد.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

Nov/08/2017 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 251 بازدید 2  

نظرات کاربران


ارسال نظر