آیا در آیین مسیحیت دعا برای خوشبختی، موفقیت یا شفای شخص دیگر مورد تأیید است؟! دعا کردن برای مردگان چطور؟! مثل آنچه مسلمانان برای شادی روح مردگان اعتقاد دارند و می خوانند؟

در مسیحیت مسلما" ما برای دوستان و آشنایان و حتی دشمنان خود نیز برکت و خوشبختی و موفقیت و شفا را دعا می کنیم. اما مطابق کلام خدا ما برای شادی روح مردگان دعایی نداریم و معتقد نیستیم که پس از مرگ اشخاص می توان برایشان آمرزش گناهان طلبید. کلام خدا می فرماید انسان بر زمین فرصت توبه و ایمان آوردن به مسیح به عنوان نجات دهنده اش را دارد و در صورتی که او را رد کند، تحت داوری الهی قرار خواهد گرفت. در رساله رومیان 8: 1 نوشته شده که هیچ قصاص و داوری بر همه آنانیکه به مسیح ایمان دارند وجود ندارد و عیسی مسیح به پیروانش اطمینان صد در صد داد که هر که عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده اش پذیرفته حیات جاودانی را از هم اکنون به ارث برده است و از هم اکنون می تواند رابطه زنده و صمیمی با خدا را از طریق عیسی مسیح تجربه کند.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

May/23/2018 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 317 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر