فرشتگان کتاب مقدس: میکائیل

لغت فوق به معنای چه کسی شبیه خداست؟ می‌باشد. 

میکائیل از فرشتگان اعظم است و از وی به عنوان رئیس ملائکه و نگهبان اسرائیل نام برده شده است.
در عهد جدید دو بار از میکائیل نام برده شده است. یکبار زمانی که با شیطان بر سر جنازه موسی وارد بحث گردید، و سزای عمل شیطان را به خداوند واگذاشت و بار دوم در کتاب مکاشفه از وی به عنوان فرمانده سایر فرشتگان که در آسمان با شیطان و فرشتگان شریر همراه او، وارد جنگ شده و آنان را شکست داده و از آسمان رانده و شیطان که از آن به عنوان مار قدیمی نام برده شده با همراهانش به زمین سقوط می‌کنند.
در عهد قدیم، کتاب دانیال،از میکائیل به عنوان روسای فرشتگان و نگهبان اسرائیل و فرشته‌ای که مسئول حفظ قوم اسرائیل می‌باشد، نام برده شده است.

 منابع کتاب مقدس:   یهودا باب ۱ - مکاشفه باب ۱۲ - دانیال باب ۱۰ و ۱۲

  یهودا باب ۱ آیه ۹ 
۹ اما میکائیل، رئیس ملائکه، چون درباره جسد موسی با ابلیس منازعه می‌کرد، جرأت ننمود که حکم افترا بر او بزند بلکه گفت: “خداوند تو را توبیخ فرماید.”  

  مکاشفه باب ۱۲ آیه ۷ تا ۹ 
۷ و در آسمان جنگ شد: میکائیل و فرشتگانش با اژدها جنگ کردند و اژدها و فرشتگانش جنگ کردند، ۸ ولی غلبه نیافتند بلکه جای ایشان دیگر در آسمان یافت نشد. ۹ و اژدهای بزرگ انداخته شد، یعنی آن مار قدیمی که به ابلیس و شیطان مسمی است که تمام ربع مسکون را می‌فریبد. او بر زمین انداخته شد و فرشتگانش با وی انداخته شدند.  

  دانیال باب ۱۰ آیه ۱۳ 
۱۳ اما رئیس مملكت فارس بیست و یك روز با من مقاومت نمود و میكائیل كه یكی از رؤسای اولین است به اعانت من آمد و من در آنجا نزد پادشاهان فارس ماندم.  

  دانیال باب ۱۰ آیه ۲۱ 
۲۱ لیكن تو را از آنچه در كتاب حق مرقوم است اطّلاع خواهم داد و كسی غیر از رئیس شما میكائیل نیست كه مرا به ضدّ اینها مدد كند.  

  دانیال باب ۱۲ آیه ۱ 
۱ «و در آن زمان میكائیل، امیر عظیمی كه برای پسران قوم تو ایستاده است، خواهد برخاست و چنان زمان تنگی خواهد شد كه از حینی كه امّتی به وجود آمده است تا امروز نبوده، و در آنزمان هر یك از قوم تو كه در دفتر مكتوب یافت شود رستگار خواهد شد.

برگرفته از وب سایت: www.razgah.com

May/28/2019 دنیای پس از مرگ کشیش ورژ باباخانی 82 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر