با توجه به اینکه در کتاب مقدس می خوانیم که " قتل مکن" مسیحیان چگونه می توانند برای خدمت سربازی اعزام شوند؟ چطور در جنگ ها شرکت کنند؟ لطفا در مورد شرکت کردن مسیحیان در سربازی اجباری راهنمایی کنید.

در زیر مقاله ای که در پاسخ به سؤال شما نوشته شده و در وب سایت پرپاسخ موجود است برایتان می فرستم:

کتاب مقدس دربارة جنگ چه می گوید؟

خیلی از مردم این اشتباه را می کنند که آنچه در کتاب خروج 20: 13 گفته شده است یعنی " قتل مکن" را به جنگ ربط می دهند. در حالیکه معنی کلمة عبری آن قتل عمدیست که از قبل در مورد آن فکر شده و برای آن با شرارت نقشه کشیده شده است. خدا به اسرائیلیان اغلب دستور می داد که با اقوام دیگر جنگ کنند (1 سموئیل 15: 3، یوشع 4: 13). خدا برای چندین جرم حکم مرگ را داد (خروج 21: 12 و 15، 22: 19، لاویان 20: 11). بنابراین، خدا بر علیه کشتن در هر صورتی و به هر قیمتی نیست، اما بر علیه قتل هست. جنگ هیچوقت چیز خوبی نیست، اما گاهی لازم است. در دنیایی که پر از مردم گناهکار است (رومیان 3: 10-18)، احتمال جنگ بسیار زیاد است. گاهی تنها راهی که می توان مردم گناهکار را از صدمه به دیگران بازداشت جنگیدن با آنهاست. در عهد عتیق، خدا به اسرائیلیان فرمان داد "انتقام بنی اسرائیل را از مدیانیان بگیر." (اعداد 31: 2). تثنیه 20: 16- 17 می گوید "اما از شهرهای این امتهائیکه یهوه خدایت ترا بملکیت می دهد هیچ ذی نفس را زنده مگذار، بلکه ایشانرا یعنی حتیان و اموریان و کنعانیان و فرزیان و حویان و یبوسیان را چنانکه یهوه خدایت ترا امر فرموده است بالکل هلاک ساز." بعلاوه 1 سموئیل 15: 18 می گوید، "و خداوند ترا به راهی فرستاده گفت این عمالقه گناهکار را بالکل هلاک ساز و با ایشان جنگ کن تا نابود شوند." مشخصا خدا بر خلاف جنگیدن نیست. عیسی همیشه در توافق کامل با پدر بود (یوحنا 10: 30)، پس ما نمی توانیم بگوییم که جنگ فقط مربوط به عهد عتیق بوده است. خدا عوض نمی شود (ملاکی 3: 6، یعقوب 1: 17). بازگشت ثانوی عیسی مسیح بسیار خشن خواهد بود. مکاشفه 19: 11-21 دربارة جنگ نهایی با مسیح صحبت می کند که سردار پیروز جنگ است و او داور عادلیست که با عدالت می جنگد (ایة 11) در این جنگ خونریزی زیادی خواهد بود (آیة 13). پرندگان گوشت کسانی را که بر علیه او هستند خواهند خورد (آیة 17-18). او به دشمنانش رحم نخواهد کرد و بر آنها غلبة کامل یافته آنها را به دریاچة آتش خواهد انداخت (آیة 20). آیا اشتباه است که بگوییم خدا هیچوقت جنگ را حمایت نمی کند؟ عیسی شخص تو سری خوری نبود. در دنیایی که پر از مردم شریر است، گاهی جنگیدن لازم است تا از شرارت بزرگتر جلوگیری شود. اگر هیتلر در جنگ جهانی دوم شکست نخورده بود، چند میلیون آدم بیشتر می کشت؟ اگر جنگ داخلی آمریکا اتفاق نیفتاده بود، چقدر بیشتر سیاه پوستان در آمریکا مجبور به زجر کشیدن بودند؟ جنگ چیز بدیست و بعضی جنگها از جنگهای دیگر بدتر است، اما بهر حال همیشه جنگ نتیجة گناه است (رومیان 3: 10-18). در عین حال، جامعه 3: 8 می گوید، "وقتی است برای محبت و وقتی برای نفرت. وقتی برای جنگ و وقتی برای صلح." در این دنیای پر از گناه، نفرت، و شرارت (رومیان 3: 10-18)، جنگ بدیهی بنظر می آید. مسیحیان نباید جنگجو باشند، اما درضمن نباید هم بر ضد تصمیم حکومتیکه خدا در راس کشور و بالای سر آنها قرار داده باشند (رومیان 13: 1-4، 1 پطرس 2: 17). مهمترین چیزی که ما می توانیم در جنگ انجام دهیم این است که برای داشتن حکمت خدایی در رهبرانمان دعا کنیم، همینطور برای سلامتی سربازان، برای حل سریع اختلافات و برای اینکه تلفات غیر نظامیان دوطرف به حداقل ممکن باشد (فیلیپیان 4: 6-7).       منبع: www.gotquestions.org

 

Jan/09/2018 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 262 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر