با توجه به اینکه برای بعضی ازدواج کردن ممکن نیست آیا خود ارضائی گناه است؟

در کتاب مقدس اشاره ای به خود ارضائی به عنوان گناه مستقیما" نشده ولی با توچه به اینکه در هنگام خود ارضائی می بایست به تصاویر زشتی فکر کرد و عیسی مسیح فرمود اگر در فکر خود نسبت به زنی نظر شهوت داشته باشید همان دم با او زنا کرده اید پس برداشتی که ما می کنیم این است که خود ارضائی بدون تصور کردن این تصاویر ممکن نیست، پس مسلما" گناه می باشد. در صورتی که چنین گناهی را مرتکب شده اید هر چه سریع تر توبه کنید و از مسیح بخواهید با خونش شما را تقدیس کند. در ضمن هدف از ازدواج فقط ارضاء امیال جنسی نیست و شما در صورتی که فقط بخاطر مسائل جنسی بخواهید ازدواج کنید ازدواج شما در آینده با خطر مواجه خواهد شد.

پاسخ از:

کشیش ورژ باباخانی

May/14/2016 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 601 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر