کتاب مقدس دربارة سقط جنین چه می گوید؟

 کتاب مقدس هرگز بطور خاص در مورد سقط جنین صحبت نکرده است. اما بهر حال تعالیم زیادی در کلام خدا وجود دارد که دید خدا را نسبت به سقط جنین مشخص می کند. ارمیا 1: 5 به ما می گوید که خدا حتی قبل از اینکه ما را در رحم مادرمان شکل دهد ما را می شناخته است. مزمور 139: 13-16 از نقش فعال خدا در آفرینش و شکل دادن انسان در رحم مادر صحبت می کند. خروج 21: 22-25 همان تنبیه یعنی مرگ را برای کسیکه باعث مرگ جنین در رحم شود تجویز می کند که برای یک قاتل. این بطور کامل نشان می دهد که خدا جنین در رحم را بعنوان یک انسان و درست مثل یک انسان بالغ می بیند. برای مسیحیان، سقط جنین مسئلة حق زن و انتخاب او نیست. موضوع مرگ و زندگی یک انسان است که بصورت خدا آفریده شده است (پیدایش 1: 26-27، 9: 6). اولین بحث که همیشه بر علیه مسیحیان و در مورد سقط جنین است این است که "در مورد حاملگی ناشی از تجاوز و یا زنای محارم چطور؟ هر چند که خیلی شنیع و زشت است که حاملگی در این موارد اتفاق افتاده باشد، اما آیا راه حل آن کشتن جنین است؟ یک اشتباه اشتباه دیگر را درست نمی کند. چنین فرزندی می تواند برای فرزند خواندگی به خانواده ای با محبت داده شود که خودشان قادر به بچه دارشدن نیستند، و یا مادر اگر می تواند خودش بچه را بزرگ کند. در تمام این موارد بچه کاملا بیگناه است و نباید برای گناه کس دیگری تنبیه شود. بیش از نود و پنج درصد سقط جنین های امروزه بعلت این صورت می گیرند که فقط زن نمی خواهد بچه دار شود. کمتر از پنج درصد همة سقط جنین ها بدلیل تجاوز و زنای محارم، و یا در خطر بودن سلامت مادر است. حتی در موارد سخت این پنج درصد هم سقط جنین نباید انتخاب اول باشد. زندگی یک انسان در رحم مادر با ارزش است و به این می ارزد که تمام سعی انجام شود تا آن فرزند بدنیا بیاید. آنهایی که سقط جنین داشته اند، باید بیاد داشته باشند که گناه سقط جنین کمتر از گناهان دیگر سزاوار بخشش نیست. با ایمان به مسیح هر گناهی می تواند بخشیده شود (یوحنا 3: 16، رومیان 8: 1)، کولسیان 1: 14). زنی که سقط جنین داشته، مردی که سقط جنینی را تشویق کرده، و یا حتی دکتری که اینکار را انجام داده همه می توانند از طریق ایمان به مسیح بخشیده شوند.  


Jan/18/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 464 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر