نزدیکترین مثال برای روشن ساختن آموزه تثلیث کدام است؟

برای روشن کردن آموزه تثلیث اقدس که در کتاب مقدس یافت می شود، نمونه ها و مثالهای زیادی به کار رفته که بعضی به هیچ عنوان آموزه تثلیث را شرح نمی دهند و بعضی نیز در توضیح این آموزه قاصر می آیند و به قول شما هیچ مثالی نمی تواند به طور کامل این مسئله ذات بی همتا و بی مانند و خارج از حیطه درک بشری را توضیح دهد و به قول قدیمی ها: " در مثال مناقشه نیست!"

اما مثالی که بنده پیشنهاد می کنم و تا حدودی این مسئله را روشن می سازد مثال شکل یا نمودار مثلث گونه می باشد. همه ضلعهای مثلث با هم برابر اما هر کدام از یکدیگر مجزا هستند و این سه ضلع با یکدیگر نمایانگر یک شکل هندسی می باشند. به همین ترتیب پدر و پسر و روح القدس سه شخصیت مجزا اما دارای یک ذات واحد یعنی خدا هستند. مسلما" درک تثلیث اقدس که بیانگر ذات خداست برای مغز چند گرمی ما قابل درک و مطالعه و بررسی نیست و چنانکه همه مذاهب به نوعی اشاره دارند که ذات خدا غیرقابل درک است، باید بدانیم که ناگزیر این خداست که می بایست خود را به بشر ظاهر کند و مکاشفه ای از ذات خود در کلامش به ما بدهد و او این کار را از طریق کلام مکتوب و زنده خود و نیز کلام مجسم خود یعنی عیسی مسیح برای ما انجام داده است.

شاد و پیروز باشید.

Jun/30/2018 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 191 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر