آیا این درست است که اگر کسی قرآن را بخواند، بیشتر به دین مسیحیت روی می آورد؟

درباره سؤالی که کرده اید، خدا از روشهای مختلف برای به توبه آوردن شخص و ایمان به مسیح استفاده می کند. مثلاً از طریق خواب و رؤیا و بسیاری روشهای مختلف. افراد بسیار انگشت شماری نیز از طریق مطالعه قرآن متوجه شده اند که عیسی مسیح مقام والاتری از محمد که پیامبر مسلمانان است، دارد و متوجه می شوند که در روز قیامت این عیسی مسیح است که مردگان و زندگان را داوری خواهد کرد. اما همانگونه که گفتم چنین افرادی بسیار انگشت شمار هستند. کتاب مقدس به ما می فرماید: " ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا." (رومیان 10: 17)

این کاملاً روشن است که انجیل قدرت نجات بخش را دارد و پیام انجیل و شنیدن پیام انجیل است که شخص را نجات می بخشد و کلام خدا نیز تأکید می کند که بهترین و اساسی ترین روش برای رساندن پیغام انجیل، بشارت خبر خوش انجیل می باشد.

اکثریت مردمی که به مسیح در طول تاریخ ایمان آورده اند، توسط شنیدن پیام انجیل بوده است، یعنی 99 درصد مردم.

Nov/17/2017 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 338 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر