سمبل اولیه مسیحیان در قرن اول ماهی بود. چرا در قرن چهارم به صلیب تغییر بیدا کرد؟

مسیحیان اولیه از سمبلهای بسیار گوناگون برای ابراز ایمان خود استفاده می کردند، از قبیل: ماهی، کبوتر، لنگر، چنگ دستی (وسیله موسیقی) و...

آنچه مسلم است برای مسیحیان اولیه و کلیسای اولیه پیام صلیب پیامی مرکزی بود و از همان ابتدا از صلیب به عنوان فخر خود یاد می کردند. و نه فقط اشاره به سمبل صلیب در قرن چهارم میلادی به وجود نیامده بلکه در بین سالهای 150 الی 160 میلادی ژوستین شهید، مدافع ایمان مسیحی در نوشتجاتش به سمبل صلیب به عنوان سمبلی که در خیلی جاها دیده می شود اشاره می کند.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

May/26/2018 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 187 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر