در یکی از نامه های یوحنا فکر می کنم گفته که یهودیان را باید مورد تکریم قرار دهیم چون آنها بودند که شکوه خداوند را به دیگران شناساندند. می خواستم بدانم که تکریم یهودیان جزء اعتقادات مسیحیت به حساب میاد؟

قوم یهود در حال حاضر از خدا دور زندگی می کنند و بسیاری از آنان خداناباور می باشند. اما کلام خدا به ما می فرماید هر که این قوم را برکت دهد، مبارک خواهد بود و هر که لعنت کند، ملعون خواهد بود. در ضمن کلام خدا به ما نشان می دهد که وعده های خدا و انبیاء و کتب مقدسه و بسیاری برکات دیگر از همین قوم به نسل بشر رسیده و این قوم شایسته احترام و اکرام هستند. در ضمن قوم اسرائیل، نژاد برتر نمی باشند و مانند همه اقوام دیگر مورد داوری و بازخواست خدا قرار خواهند گرفت. هیچ نژاد برتری در کلام خدا وجود ندارد و قوم یهود فقط بخاطر اینکه مردان خدا و پیامبران از آن آمده اند و خدا این قوم را پایگاه خود ساخت تا از آنجا نجات دهنده یعنی عیسی مسیح را به جهان ارائه دهد، قابل احترام و برکت هستند، و این نه به خاطر شایستگی و لیاقت یا برتری ایشان بلکه بخاطر رحمت و فیض و محبت خداست.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

Mar/16/2018 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 235 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر