چرا عیسی مسیح 12 شاگرد داشت؟

پاسخ سؤال شما در وب سایت پرپاسخ موجود است. لطفا در قسمت جستجوی این وب سایت این جمله را تایپ کنید و پاسخ آن را مطالعه کنید: چرا مسیح خداوند 12 شاگرد انتخاب کرد؟

شاد و کامیاب باشید،

کشیش ورژ باباخانی

Jun/29/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 106 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر