برتری مسیحیت به بقیه ادیان چیه؟

مسیحیت بر خلاف دیگر ادیان، به سنن و آداب و رسوم و یک سری قوانین و شرایع بستگی ندارد، بلکه مهم ترین و اساسی ترین مطلبی که به آن می پردازد، شخص عیسی مسیح است. عیسی مسیح حقیقت تامّ است که مجسم شده است و خدای انسان شده است. خدایی که آن بالا بالاها بود و برای انسانها امری بسیار مبهم، در عیسی مسیح خود را بصورتی بسیار ملموس ظاهر ساخته و حقیقتی که فلسفه در طی قرون به دنبال آن بوده، در عیسی مسیح بصورت بسیار مجسم و قابل دسترسی و ملموس ظاهر شده است. عیسی مسیح فرمود: " من راه و حقیقت و حیات هستم، هیچکس نزد پدر جز به وسیله من نمی آید." یوحنا 14: 6

توجه داشته باشید که تمام پیام عهد جدید یا انجیل بر شخص بی نظیر عیسی مسیح به عنوان تنها و یگانه نجات دهنده جهان متمرکز است و کاری که او با آمدنش بر زمین و با مرگش بر صلیب و با رستاخیز و صعودش به آسمان، به کمال رسانید.

تعالیم و معجزات و ادعاها و زندگی بی مانند عیسی مسیح پیام مرکزی مسیحیت است. او یگانه نمونه کامل بشریت است و تنها کسی که شایستگی نجات بشر را دارد. برای اطلاعات بیشتر در باره پیام مسیحیت، توجه شما را به مقالات متعدد وب سایت پرپاسخ جلب می کنم. در زیر دو لینک مقالات وب سایت پرپاسخ در باره شخصیت عیسی مسیح را برایتان می فرستم:

http://www.porpasokh.com/Content/Question/1b238e82-49a6-4444-9e61-38fe2b944f6d

و لینک مقاله دوم:

http://www.porpasokh.com/Content/Question/d6064415-329d-459a-bcd3-5675064d3f1d

موفق باشید.

Apr/29/2019 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 182 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر