آیا روزهای آفرینش دقیقا 24 ساعت است یا خیر؟

ما نمي‌دانيم‌ كه‌ منظور از روز، آيا 24 ساعت‌ بوده‌ است‌ يا دوره‌هاي‌ طولاني‌ متوالي‌. واژة‌ «روز» معناي‌ متعددي‌ دارد. در 1 : 5 بجاي‌ نور بكار رفته‌ است‌. بنظر مي‌رسد در 1 : 8 و 13 به‌ يك‌ روز 24 ساعته‌، در 1 : 14 و 16 به‌ يك‌ روز 12 ساعته‌، و در 2 : 4 به‌ همة‌ دورة‌ آفرينش‌ اشاره‌ دارد. در متن‌هايي‌ مثل‌ يوئيل‌ 3 : 18، اعمال‌ 2 : 20، يوحنا 16 : 23، «آن‌ روز» ظاهراً به‌ معني‌ همة‌ دورة‌ مسيحي‌ است‌. در متن‌هايي‌ مثل‌ دوم‌ تيموتاؤس‌ 1 : 12، به‌ دورة‌ پس‌ از بازگشت‌ ثانوي‌ مسيح‌ اشاره‌ مي‌كند. و در مزمور 90 : 4 و دوم‌ پطرس‌ 3 : 8، «يك‌ روز نزد خداوند چون‌ هزار سال‌ است‌ و هزار سال‌ چون‌ يك‌ روز.»     اين‌ باب‌ رساله‌اي‌ علمي‌ نيست‌. با اينحال‌ هماهنگي‌ آن‌ با معلومات‌ زيست‌ شناسي‌ و جانورشناسي‌ كنوني‌ شگفت‌انگيز است‌. 


Jan/18/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 509 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر