آیا خداوند داود را تحریک به سر شماری قومش کرد (دوم سموئیل 24 مشاهده پاسخ

این یک اختلاف واضح را نشان می دهد، مگر اینکه هر دو گفته صحیح  باشند. در اواخر سلطنت داود بود ، که او به فتوحات بی نظیر خود نگاهی انداخت، که آن شامل اقوامی چون کنعانیان، ممالک سوری و فنیقی بود که

Jun/12/2017 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 637 بازدید 0  

آیا محمد خاتم پیامبران یا خاتم الانبیاء بود؟ مشاهده پاسخ

ج 4 آیا محمد خاتم پیامبران یا خاتم الانبیاء بود؟   اکنون به این سؤال می پردازیم که آیا محمد این حق را داشت که ادعا کند بزرگترین پیامبران یا مکاشفه نهایی خدا باشد که توسط او همه دیگر پیامبرا

Jun/09/2017 پاسخ به اسلام Vrezh Babakhani 983 بازدید 3  

دیدگاه کتاب مقدسی در رد پیامبری محمد مشاهده پاسخ

بگذارید در این خصوص به برخی از شرایطی بپردازم که کتاب مقدس ما مسیحیان به ما عطا میکند تا در تشخیص یک پیامبر واقعی راهنمای ما باشند. ب۲: موضع مسیحی بگذارید با مطرح کردن پرسشی شروع کنم. چطور میتوا

May/03/2017 پاسخ به اسلام Vrezh Babakhani 842 بازدید 1  

دیدگاه اسلامی در اثبات پیامبری محمد و نقدی بر آن مشاهده پاسخ

الف: مقدمه همه ما بحث و گفتگوهایی با مسلمانان در خصوص باورهای مختلفمان داشته ایم. اگر تجربه شما در خصوص یک گفتگوی متقاعد کننده با یک مسلمان در مورد اعتقاداتش مانند تجربه من باشد، مجبور بوده‌ای

May/03/2017 پاسخ به اسلام Vrezh Babakhani 713 بازدید 1