آیا عیسی آفریده شده؟ مشاهده پاسخ

کتاب مقدس به ما می آموزد که عیسی خلق نشده بلکه خالق بوده. "همه چیز به واسطه او آفریده شد: ....همه به واسطه او و برای او آفریده شدند." (کولسیان 1: 16). این آموزه جاودانه بودن مسیح یکی از علائ

Nov/03/2016 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 645 بازدید 1  

کتاب مقدس درباره تقدیر یا سرنوشت چه می گوید؟ مشاهده پاسخ

این یک مبحث بسیار پیچیده است، و ما با این آغاز می کنیم که کتاب مقدس چه آموزش نمی دهد. سرنوشت معمولاً یک جریان از پیش تعیین شده از وقایع ورای کنترل بشر محسوب می شود. یک پاسخ منطقی به یک معتقد به سرنوشت

Oct/23/2016 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 992 بازدید 4  

آیا مسلمین الله را "پدر" می خوانند؟ چگونه می توانیم به محضر مشاهده پاسخ

اسلام 99 نام به الله می دهد، ولی هیچکدام از این نامها "پدر" نیست. ولی عیسی، خدا را پدر صدا می زد و به شاگردانش (یعنی پیروانش) نیز آموزش می داد که خدا را بعنوان پدر یاد کنند (متی 6: 9). چط

Sep/29/2016 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 601 بازدید 5  

چرا  می بایست عیسی بمیرد؟ مشاهده پاسخ

عیسی روی صلیب مرد تا به جای ایمانداران تاوان گناه را متحمل شود. بیشتر افراد به مرگ عیسی روی صلیب و برخاستنش از قبر، علی رغم وجود مستندات تاریخی، شک داشته اند. مسلمین میپرسند، "چرا الله نیاز داشت

Sep/08/2016 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 1550 بازدید 6  

آیا مسیح پسر خداست؟ چگونه الله که واحد است میتواند پسری داشت مشاهده پاسخ

مسلمانانی که می پرسند: "چطور الله که یگانه هست میتوانسته یک پسر داشته باشد؟" در درک تثلیث سوء تفاهم دارند، آنها بعضاً مسیحیان را به پرستش سه خدا متهم میکنند. با اینکه، مسیحیان معتقدند تنها ی

Aug/24/2016 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 1233 بازدید 2  

آیا کتاب مقدس چیزی درباره جنگ مقدس یا جهاد میگوید؟ مشاهده پاسخ

مفهوم "جنگ مقدس" بیشتر به جنگی اطلاق میشود که برسر اختلاقات مذهبی باشد. آنطورکه بطور معمول استنباط میشود، این مفهوم نه تنها آموزش داده نشده بلکه حتی در کتاب مقدس به آن تشویق هم نشده است. اسر

Aug/22/2016 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 751 بازدید 5