مقایسه اسلام و مسیحیت با استناد به ده فرمان (قسمت دوم) مشاهده پاسخ

3 . یَهُوَه کیست؟ خدا به موسی گفت: «من هستم خداوند». «هستم آنکه هستم» برگردانِ بسیار دقیق از متن عبری خروج 3 : 14 است. این گفته، هستیِ حقیقی، جاودانی، مطلق و بی‌نیاز

Dec/20/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 9 بازدید 2  

مقایسه اسلام و مسیحیت با استناد به ده فرمان (قسمت اول) مشاهده پاسخ

1 . دیباچه :      اهمیتِ فراوانِ ده فرمان مسافر هواپیمایی که از دهلی به سِرینِگَر در کشمیر پرواز می‌کرد، به زودی چشم‌انداز باشکوهِ کوههای پوشیده از برفِ هیمالیا را

Dec/20/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 9 بازدید 2