اسلام چیست و مسلمانان به چه چیزی اعتقاد دارند؟ مشاهده پاسخ

پاسخ: اسلام يك نظام دينى است كه از قرن هفتم توسط محمد ظهور كرد. مسلمانان از تعاليم قرآن پيروى مى كنند و سعى مى كنند تا پنج ركن اساسى اسلام را به جا آورند. تاريخچه اسلام در قرن هفتم، محمد ادعا كر

Jan/28/2016 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 1424 بازدید 0  

آیا در کتاب مقدس، نبوتی در باره آمدن محمد هست؟ مشاهده پاسخ

پاسخ: سه بخش در کتاب مقدس هست که مسلمانان اغلب به عنوان نبوت در باره آمدن محمد به ان اشاره میکنند: تثنیه فصل ۱۸ آیات ۱۵ تا ۲۲، غزل های سلیمان ۵ آیه ۱۶ و انجیل یوحنا ۱۶ آیات ۵ تا ۱۱. اول، در تثنیه ۱

Jan/27/2016 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 14835 بازدید 28  

محمد که بود؟ مشاهده پاسخ

پاسخ: محمد بنیان گزار اسلام است و به عنوان پیامبر مسلمانان و بهاییان شناخته میشود. در واقع، برای مسلمان شدن، کافیست که به زبان آورده شود که " هیچ خدایی به جز الله نیست، و محمد رسول اوست. "

Jan/27/2016 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 611 بازدید 5  

سوْال: آيا انسان با نگاه داشتن پنج ركن اسلام مى تواند وارد ب مشاهده پاسخ

 خداوند به دليل عدالتش گناه را مجازات مى كند- بدون توجه به اينكه چقدر خوب پنج ركن اسلام را به جا مى آوريد. به عنوان يك مسلمان، فرد پس از مرگ  در انتظار رسيدن به بهشت مى باشد. اما به عنوان

Jan/20/2016 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 676 بازدید 1  

سوْال: "آيا در عهد عتيق مجازات كفر به مقدسات مرگ نبود؟ اين چ مشاهده پاسخ

پاسخ: در لاويان ٢٤: ١٦ چنين آمده، "هر که نام خداوند را کفر گوید باید حتماً کشته شود؛ تمام جماعت باید او را سنگسار کنند. هرگاه کسی نام مقدس را کفر گوید باید کشته شود، خواه غریب و خواه بومی."

Jan/19/2016 پاسخ به اسلام امیر نهروان 618 بازدید 9  

آیا در قرآن اشتباهاتی وجود دارند؟ مشاهده پاسخ

آیا در قرآن اشتباهاتی وجود دارند؟ اگرچه مسلمانان اغلب در باره منشاء الهی قرآن این بحث را می کنند که " هیچ اشتباه، تغییر یا تحریفی" نسخه های آن را از زمان آغاز آن لمس نکرده، باید اذعان داشت ک

Jan/18/2016 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 887 بازدید 7