آیا در عهد عتیق پیشگویی درباره محمد وجود دارد؟ مشاهده پاسخ

آیا در عهد عتیق پیشگویی درباره محمد وجود دارد؟ اکنون به این مسئله می پردازیم که آیا پیشگویی ای درباره محمد، در عهد عتیق وجود دارد؟ مطابق نظر مسلمانان تعدادی موقعیتهای دیگر وجود دارند که در آن می تو

Jun/21/2017 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 784 بازدید 0  

آیا نبوتهایی در باره محمد وجود داشته؟ مشاهده پاسخ

د: آیا نبوتهایی در باره محمد وجود داشته؟ آیا انبیاء قبلی در باره محمد سخنی گفته اند؟ برای شروع  از موسی این سؤال را خواهیم کرد و خواهیم دید که آیا در تورات از محمد سخنی به عمل آمده است؟  

Jun/20/2017 پاسخ به اسلام Vrezh Babakhani 581 بازدید 2  

آیا خداوند داود را تحریک به سر شماری قومش کرد (دوم سموئیل 24 مشاهده پاسخ

این یک اختلاف واضح را نشان می دهد، مگر اینکه هر دو گفته صحیح  باشند. در اواخر سلطنت داود بود ، که او به فتوحات بی نظیر خود نگاهی انداخت، که آن شامل اقوامی چون کنعانیان، ممالک سوری و فنیقی بود که

Jun/12/2017 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 542 بازدید 0  

آیا محمد خاتم پیامبران یا خاتم الانبیاء بود؟ مشاهده پاسخ

ج 4 آیا محمد خاتم پیامبران یا خاتم الانبیاء بود؟   اکنون به این سؤال می پردازیم که آیا محمد این حق را داشت که ادعا کند بزرگترین پیامبران یا مکاشفه نهایی خدا باشد که توسط او همه دیگر پیامبرا

Jun/09/2017 پاسخ به اسلام Vrezh Babakhani 795 بازدید 3  

دیدگاه کتاب مقدسی در رد پیامبری محمد مشاهده پاسخ

بگذارید در این خصوص به برخی از شرایطی بپردازم که کتاب مقدس ما مسیحیان به ما عطا میکند تا در تشخیص یک پیامبر واقعی راهنمای ما باشند. ب۲: موضع مسیحی بگذارید با مطرح کردن پرسشی شروع کنم. چطور میتوا

May/03/2017 پاسخ به اسلام Vrezh Babakhani 713 بازدید 1