مقایسه اسلام و مسیحیت: با استناد به ده فرمان (قسمت دوازدهم) مشاهده پاسخ

5 . مسلمانان نام الله را به زبان می‌آورند یک مسلمان نیاز دارد که نام الله را بارها به‌کار ببرد با این امید که از گناه مبرا خواهد شد، و امین و پارسا و مؤمن به نظر خواهد رسید. باور وی این ا

Dec/20/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 13 بازدید 0  

مقایسه اسلام و مسیحیت: با استناد به ده فرمان (قسمت یازدهم) مشاهده پاسخ

5 . سومین فرمان : نام خدا را بیهوده به کار مبر «نام یَهُوَه خدای خود را به باطل مبر، زیرا خداوند کسی را که اسم او را به باطل بَرَد بی‌گناه نخواهد شمرد» (خروج 20 : 7).  

Dec/20/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 9 بازدید 0  

مقایسه اسلام و مسیحیت: با استناد به ده فرمان (قسمت دهم) مشاهده پاسخ

5 . سومین فرمان : نام خدا را بیهوده به کار مبر «نام یَهُوَه خدای خود را به باطل مبر، زیرا خداوند کسی را که اسم او را به باطل بَرَد بی‌گناه نخواهد شمرد» (خروج 20 : 7).  

Dec/20/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 18 بازدید 0  

مقایسه اسلام و مسیحیت: با استناد به ده فرمان (قسمت هشتم) مشاهده پاسخ

4 . دومین فرمان : بُت‌ها مساز «صورتی تراشیده و هیچ تمثالی از آنچه بالا در آسمان است و از آنچه پایین در زمین است و از آنچه در آب زیر زمین است برای خود مساز. نزد آنها سجده مکن و آنها را عب

Dec/20/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 15 بازدید 0