نقدی بر مقام و منزلت زن از دیدگاه اسلام و قرآن مشاهده پاسخ

دراین مقاله سعی شده است که نظر واقعی اسلام در مورد زنان مورد بررسی قرار گیرد. برای فهم دیدگاه اسلام و قرآن در مورد زنان نمی توان به روایات تکیه نمود؛ زیرا هر فرقه ای بنا به سلیقه خود یا روایتی ساخت

Sep/07/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 10268 بازدید 22  

سلام قدوسیت خدا در مسیحیت چه فرقی با قدوسیت خدا در اسلام مشاهده پاسخ

موضوعی که در سؤال شما نهفته است می بایست در یک مقاله مفصل جداگانه بررسی شود و لطفا به ما اجازه دهید تا بزودی در یک مقاله جداگانه به تفصیل به این مسئله بپردازیم. اما با مطالعه مقالات متعدد ما در وب سای

Sep/02/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 84 بازدید 0  

دوتا سؤال داشتم که به ترتیب ازتون می پرسم؟ در انجیل متی و مر مشاهده پاسخ

در وب سایت پرپاسخ به 101 تناقض که به نظر مسلمانان در کتاب مقدس موجود است در بخش دسته بندی آن پاسخ داده شده است که یکی از این سؤالات همانی است که در اینجا شما سؤال کرده اید و در زیر پاسخ سؤال شما را از

Aug/15/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 112 بازدید 0  

چرا مسیحیت را انتخاب کردید و کلا" بعد از اسلام چرا لزوم دین مشاهده پاسخ

در سنین نوجوانی با پیام انجیل آشنا شدم و پس از مطالعه آن، عاشق شخصیت و زندگی و معجزات و تعالیم و مرگ و رستاخیز و صعود عیسی مسیح شدم و پس از آنکه به کلیسا مراجعه کردم در کلیسا حضور قدوس و پاک خدا مرا ب

Aug/13/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 543 بازدید 0  

آیا تقیه همان دروغ محسوب می شود؟ چرا پولس تقیه می کند و در ا مشاهده پاسخ

پولس رسول در پیروی از گفته های عیسی مسیح، هیچ گونه مخالفتی با شریعت یهود که به موسی عطا شده بود نداشت و به این خاطر ایشان نه فقط تقیه به مفهوم اسلامی را عمل نکرد بلکه به عنوان یک یهودی معتقد به شریعت

Jul/21/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 80 بازدید 0  

در آیه25 باب1 انجیل یوحنا ,یهودیان ازیحیی سؤال می کنند که آی مشاهده پاسخ

یهودیان در باره پیشگویی موسی در کتاب تثنیه 18: 15 اشاره داشتند که عیسی مسیح بارها در اناجیل اشاره کرده که این پیشگویی در باره او بوده است که می توانید در این آیات اشاره عیسی مسیح را به این پیشگویی موس

Jul/17/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 85 بازدید 0