از آنجایی که زبان اصلی انجیل به زبان آرامی است در متی باب 3 مشاهده پاسخ

اولاً زبان اصلی انجیلها آرامی نمی باشد و همه نسخه های قدیمی انجیل متی به یونانی می باشد و هیچ نسخه قدیمی یا اصلی از انجیل متی که به آرامی باشد، موجود نمی باشد. پس انجیل متی به زبان یونانی نوشته شده اس

Feb/05/2020 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 38 بازدید 0  

چرا در لوقا باب 3 آیه 38 آدم پسر خدا خوانده می شود؟ آدم چه گ مشاهده پاسخ

پسر خدا، واژه ای نیست که تنها برای عیسی مسیح در کتاب مقدس از آن استفاده شده باشد. حتی در کتاب ایوب فرشتگان را نیز پسران خدا نامیده و بارها با واژه پسر خدا به غیر از عیسی مسیح در کتاب مقدس برخورد می کن

Feb/05/2020 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 38 بازدید 0  

از آنجایی که زبان مسیح آرامی بوده اگر در یک دیکشنری انگلیسی مشاهده پاسخ

نام اللّه برای خدا ریشه در زبانهای سامی دارد و در زبان عبری بصورت ساده تر و ابتدایی تر بصورت اِل یا اِلوهیم اَدا می شده است. در واقع اللّه پیش از ظهور اسلام ریشه در مذاهب دیگر داشته است و برای خدا یا

Feb/05/2020 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 56 بازدید 0  

در ملاکی باب 3 آیه 6 گفته میشه که خداوند گفته من تبدیل نمی پ مشاهده پاسخ

در پاسخ به سؤال شما باید متذکر شوم که مسیحیان معتقد به تثلیث در ذات خدا می باشند یعنی یک خدا در سه شخص پدر و پسر و روح القدس. یک ذات واحد در سه شخص. خدای پدر که نادیدنی است و هر کس او را ببیند خواهد م

Feb/05/2020 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 21 بازدید 0  

من مسلمان هستم و دارم درباره مسیحیت تحقیق می کنم و به مسیحیت مشاهده پاسخ

مسئله داشتن حجاب در مشرق زمین و حتی در بعضی از کشورهای غربی نیز تا چند قرن پیش مرسوم بوده است و مسئله فرهنگی بوده و مورد مذهبی نداشته است. کتاب مقدس تنها در یک جا در رساله پولس رسول به قرنتیان اشاره م

Feb/02/2020 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 151 بازدید 3  

درباره ی نحوه ی بیان تورات درباب رفتار خدا پس از خوردن آدم و مشاهده پاسخ

اولاً در هیچ جای متن کتاب مقدس نوشته نشده که خدا ترسید!!! دوم اینکه: مسلماً خدا می خواست مانع از این بشود که با این وضعیتی که آدم و حوا داشتند (یعنی مرگ روحانی و جدایی از خدا) از میوه درخت حیات بخو

Dec/29/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 42 بازدید 13