پیشگویی های اشتباه محمد پیامبر اسلام: در باره فتح پارس توسط مشاهده پاسخ

کتاب مقدس برای تشخیص پیامبر راستین از پیامبر کاذب یک فرمول به ما ارائه می دهد: 20امّا اگر نبی ‌ای جرأت کند به نام من سخن بگوید، هنگامی‌ که من به او فرمان نداده باشم، او باید برای این کار

Sep/18/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 122 بازدید 0  

آیا عیسی روز بعد از شام پسخ مصلوب شد (مرقس 14: 12-17) و یا ر مشاهده پاسخ

عیسی در صبح قبل از شام پسخ مصلوب گشت . دلیل این که به نظر می رسد مرقس به روز بعد اشاره دارد، یکی از نظر فرهنگی و دیگری از نظر دستور زبانی است. شواهد موجود در اناجیل مبنی بر این که عیسی در آستانۀ عی

Sep/16/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 85 بازدید 1  

آیا پولس رسول یک بدعت گذار بود؟ مشاهده پاسخ

در مورد این مسئله که پولس، رسول عیسی مسیح بود یا یک بدعت گذار، مطلب تازه ای نیست که بر علیه مسیحیت عنوان می شود. تا بوسیله این ایرادها، به آموزه های صحیح و ارتودوکس مسیحیت، که عیسی مسیح در انجیل به آن

Aug/15/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 160 بازدید 1  

نبوتها یا پیشگوییهای دروغین وکاذب پیامبر اسلام مشاهده پاسخ

پیشگوییهای محمد که غلط از آب درآمدند کتاب مقدس برای تشخیص پیامبر راستین از پیامبر کاذب یک فرمول به ما ارائه می دهد: 20امّا اگر نبی ‌ای جرأت کند به نام من سخن بگوید، هنگامی‌ که من به او

Aug/12/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 155 بازدید 0  

رفع سوء تفاهم مسلمانان از عبارت "پسرانسان" در کتاب مقدس! مشاهده پاسخ

بسیاری از مسلمانان مشکل جدی با هویّت عیسی مسیح دارند. گمان بر این است که  در کتاب مقدس شواهد کمی برای اثبات باور مسیحیان مبنی بر الوهیت عیسی وجود دارد . هر مسیحی که با مسلمانان بحث طولانی کر

Aug/09/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 212 بازدید 2  

در اسلام معتقد هستند که خدا دائما ما رو می بینه و به اعمال م مشاهده پاسخ

آنچه اسلام در این باره معتقد است چیزی است که قرنها پیش در کتاب مقدس به آن اشاره شده و چیز تازه ای نیست که اسلام آورده باشد. در کتاب مقدس یهود و مسیحیان سالها پیش از ظهور اسلام آمده است که خدا دانای مط

Aug/03/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 63 بازدید 0