درباره ی نحوه ی بیان تورات درباب رفتار خدا پس از خوردن آدم و مشاهده پاسخ

اولاً در هیچ جای متن کتاب مقدس نوشته نشده که خدا ترسید!!! دوم اینکه: مسلماً خدا می خواست مانع از این بشود که با این وضعیتی که آدم و حوا داشتند (یعنی مرگ روحانی و جدایی از خدا) از میوه درخت حیات بخو

Dec/29/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 11 بازدید 13