کریسمس در قرآن و انجیل؟ مشاهده پاسخ

 مسیحیان هر ساله درآستانه کریسمس، همزمان با میلاد منجی عالم بشریت، عیسی مسیح خداوند و آغاز سال نومیلادی به جشن و شادی می پردازند. در این مقاله سعی بر این شده، تا از دریچه روایتهای قرآن و اسل

Dec/04/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 11208 بازدید 17  

اتفاق واقعی یا توهم در بیابان غدیر مشاهده پاسخ

مورخان یا تاریخ نگاران برای نگارش وقایع تاریخی، تنها به نقل و قول اکتفا نکرده بلکه نیازمند مدارک و شواهد مستند می باشند. برای مثال اگر مورخی بخواهد  مطلبی را از تخت جمشید به عنوان واقعه تاریخی آن

Nov/23/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 13558 بازدید 25  

در کتاب اعداد 22: 20-22 می خوانیم که خدا به بلعام فرمود به ن مشاهده پاسخ

در آیاتی که در سؤال ذکر شده، اگر با دقت به  آیه 20  توجه کنید، متوجه خواهید شد که خدا به بلعام چنین فرمود: " اگر این مردمان برای طلبیدن تو بیایند، برخاسته همراه ایشان برو، اما کلام

Nov/19/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 134 بازدید 4  

شام تدهین عیسی در منزل شمعون جذامی در بیت عنیا شش روز (یوحنا مشاهده پاسخ

تدهین عیسی توسط مریم در منزل شمعون جذامی در بیت عنیا که به صرف شام دعوت شده بود، انجام شد. اشاره به عید در اناجیل به عید فصح و عید نان فطیر مربوط می شود و نه شامی که در منزل شمعون جذامی برپا بود! ی

Nov/15/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 11 بازدید 0  

چرا بااینکه حضرت عیسی(ع) خودش گفته که منظور از آن نبی من هست مشاهده پاسخ

در پاسخ به سؤال شما، بنده نیز این سؤال را از شما می کنم: چرا کاهنان و رهبران یهود با مشاهده تمام معجزات و اعمال عظیم عیسی مسیح خداوند، باز هم از او معجزات می طلبیدند و به او ایمان نمی آوردند و حتی باز

Nov/10/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 16 بازدید 0