آیا عیسی همه چیز را آشکارا بیان کرد ( یوحنا 18: 20) یا در خل مشاهده پاسخ

دلیل این که بعضی می گویند که سخنان عیسی با یکدیگر تناقض دارند ، مخصوصا" در خصوص مثالها، این است که آنان متن را از زمینه فرهنگی و لفظی بررسی نمی کنند.  جواب این سؤال مستلزم اطلاعات ریشه ای عم

Dec/11 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 12 مشاهده شده 1  

آیا عیسی قبل از پاره شدن پرده معبد ( متی 27: 50-51 )، یا بعد مشاهده پاسخ

بعد از خواندن هر سه روایات متی 27: 50-51، مرقس 15: 37-38 و لوقا 23: 45-46 ، تناقضی که مخالفان در این متون به آن اشاره می کنند مشخص و واضح نیست. هر سه انجیل بر این حقیقت تأکید می کنند که هنگام مرگ عیسی

Dec/07 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 15 مشاهده شده 1  

آیا عیسی صلیب خود را خودش به تنهایی حمل کرد( یوحنا 19: 17) ی مشاهده پاسخ

در متی 19: 17 می خوانیم که او صلیب خود را شروع به حمل به جانب جلجتا کرد، و متی 27: 31-32 می نویسد، که هنگامی که بیرون می رفتند به مردی از اهالی قیروان به نام شمعون برخوردند و او را وا داشتند صلیب عیسی

Dec/07 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 11 مشاهده شده 1  

در پاسخ به ایمیل شما( سؤالات این دوست عزیز مسلمان به علت مت مشاهده پاسخ

از تبریکات شما برای این ایام میلاد عیسی مسیح نجات دهنده بشریت و آنکه فرمود: " من اول و آخر و ابتدا و انتها و الف و یا هستم" و نیز فرمود: " من قیامت و حیات هستم" و " من آب حیات

Dec/02 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 36 مشاهده شده 1  

در متی 26: 48-50 می خوانیم که یهودا آمده عیسی را بوسید، در ح مشاهده پاسخ

این عدم توافق عجیبی است که شخصی که مخالف کتاب مقدس است عامدا" ابراز کرده است، چون هیچ جایی در انجیل یوحنا نوشته نشده ( چنان که شخص مخالف اصرار دارد) که یهودا نمی توانست نزدیک شود و عیسی را ببوسد.

Dec/02 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 21 مشاهده شده 1  

چرا در متی 21: 19 می نویسد که درخت انجیری که عیسی آنرا نفرین مشاهده پاسخ

تفاوتهایی که در میان حکایتهای متی و مرقس در مورد درخت انجیر یافت می شود ، وابسته به نحوه ترتیب متنها به وسیله این دو نویسنده است. هنگامی که روش شرح روایت متی را در کل بررسی می کنیم ، پی می بریم( همچنا

Dec/02 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 25 مشاهده شده 0