درباره یکی از مدارک مسلمانان (بنابر تعریف و دید مسلمانان) مب مشاهده پاسخ

یهودیان پیش از زمان محمد به علت کشتار عظیمی که بدست امپراطوری روم در سال 70 میلادی در اسرائیل صورت پذیرفت، نه فقط به شبه جزیره عربستان بلکه به مقصد کشورها و ملل مختلف زیاد دیگر مهاجرت کردند و هیچ سند

Oct/11/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 11 بازدید 0  

پیشگویی های اشتباه محمد پیامبر اسلام مشاهده پاسخ

پیشگویی های اشتباه محمد پیامبر اسلام: کتاب مقدس برای تشخیص پیامبر راستین از پیامبر کاذب یک فرمول به ما ارائه می دهد: 20امّا اگر نبی ‌ای جرأت کند به نام من سخن بگوید، هنگامی‌ که من به ا

Oct/03/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 77 بازدید 1  

پیشگویی های اشتباه محمد پیامبر اسلام: در خصوص ظهور دجال و پا مشاهده پاسخ

در خصوص ظهور دجال و پایان جهان محمد ادعا میکند که دجال اندکی پس از فتح قسطنطنیه توسط مسلمانان ظهور میکند. روایات زیر به نقل از ابو داود از اهل سنت آورده شده است: کتاب 37، شماره 4281: به نقل از محدث

Sep/18/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 107 بازدید 0  

پیشگویی های اشتباه محمد پیامبر اسلام: در مورد ورود به مکّه مشاهده پاسخ

پیشگوییهای محمد که غلط از آب درآمدند کتاب مقدس برای تشخیص پیامبر راستین از پیامبر کاذب یک فرمول به ما ارائه می دهد: 20امّا اگر نبی ‌ای جرأت کند به نام من سخن بگوید، هنگامی‌ که من به او

Sep/18/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 123 بازدید 1  

پیشگویی های اشتباه محمد پیامبر اسلام: در باره فتح پارس توسط مشاهده پاسخ

کتاب مقدس برای تشخیص پیامبر راستین از پیامبر کاذب یک فرمول به ما ارائه می دهد: 20امّا اگر نبی ‌ای جرأت کند به نام من سخن بگوید، هنگامی‌ که من به او فرمان نداده باشم، او باید برای این کار

Sep/18/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 100 بازدید 0  

آیا عیسی روز بعد از شام پسخ مصلوب شد (مرقس 14: 12-17) و یا ر مشاهده پاسخ

عیسی در صبح قبل از شام پسخ مصلوب گشت . دلیل این که به نظر می رسد مرقس به روز بعد اشاره دارد، یکی از نظر فرهنگی و دیگری از نظر دستور زبانی است. شواهد موجود در اناجیل مبنی بر این که عیسی در آستانۀ عی

Sep/16/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 65 بازدید 1