در دوم سموئیل 24: 9 تعداد کل جنگ جویان قوم یهود 500.000 نفر مشاهده پاسخ

توجه کنید که در اول تواریخ 21: 6 تأکید شده است که یوآب سر شماری را کامل نکرد، چون او هنوز قوم بنیامین و همچنین قوم لاویان را سر شماری نکرده بود ، به این علت که داود اعتقاد بر تکمیل سر شماری را نداشت .

Jun/22 پاسخ به اسلام Vrezh Babakhani 3 مشاهده شده 1Dislike 1  

آیا در عهد عتیق پیشگویی در باره محمد وجود دارد؟ مشاهده پاسخ

د2: آیا در عهد عتیق پیشگویی در باره محمد وجود دارد؟ اکنون به این مسئله می پردازیم که آیا پیشگویی ای در باره محمد در عهد عتیق وجود دارد؟ مطابق نظر مسلمانان تعدادی موقعیتهای دیگر وجود دارند که در آن

Jun/21 پاسخ به اسلام Vrezh Babakhani 116 مشاهده شده 0Dislike 1  

آیا نبوتهایی در باره محمد وجود داشته؟ مشاهده پاسخ

د: آیا نبوتهایی در باره محمد وجود داشته؟ آیا انبیاء قبلی در باره محمد سخنی گفته اند؟ برای شروع  از موسی این سؤال را خواهیم کرد و خواهیم دید که آیا در تورات از محمد سخنی به عمل آمده است؟  

Jun/20 پاسخ به اسلام Vrezh Babakhani 82 مشاهده شده 0Dislike 1  

آیا خداوند داود را تحریک به سر شماری قومش کرد (دوم سموئیل 24 مشاهده پاسخ

این یک اختلاف واضح را نشان می دهد، مگر اینکه هر دو گفته صحیح  باشند. در اواخر سلطنت داود بود ، که او به فتوحات بی نظیر خود نگاهی انداخت، که آن شامل اقوامی چون کنعانیان ، ممالک سوری و فنیقی بود که

Jun/12 پاسخ به اسلام Vrezh Babakhani 92 مشاهده شده 0Dislike 1  

آیا محمد خاتم پیامبران یا خاتم الانبیاء بود؟ مشاهده پاسخ

ج 4 آیا محمد خاتم پیامبران یا خاتم الانبیاء بود؟   اکنون به این سؤال می پردازیم که آیا محمد این حق را داشت که ادعا کند بزرگترین پیامبران یا مکاشفه نهایی خدا باشد که توسط او همه دیگر پیامبرا

Jun/09 پاسخ به اسلام Vrezh Babakhani 113 مشاهده شده 0Dislike 1