نقدی بر ادعای معجزه قرآن در بیان وجود دو دریای شور و شیرین د مشاهده پاسخ

مفسرین اسلامی چند سالی است، که با عکس و فیلمهایی که نشانگرتصاویری از برخورد دو دریای بالتیک و دریای شمال به یکدیگراست و علیرغم این برخورد آب، این دو دریا هرگز با یکدیگر ترکیب نمی شوند، سعی در اثب

May/19 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 2015 مشاهده شده 51  

آیا اسماعیلیان یوسف را به مصر آوردند (پیدایش37: 28) یا مِدیا مشاهده پاسخ

این تناقض ظاهری ادامه بحثی است که در متن قبلی به آن رسیدگی کردیم و نشانگر عدم درک صحیح  چالشگر از اتفاقات تاریخی و متن آیات است . این بار سؤال شده که چه کسی یوسف را به مصر آورد؟ در جواب قبلی

May/17 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 13 مشاهده شده 0  

آیا مدیان یوسف را به اسماعیلیان فروختند (پیدایش 37: 28)، یا مشاهده پاسخ

اشاره به این تضاد ظاهری بسیار عجیب است چون کاملا” نشانگر عدم درک صحیح متن پیدایش 37: 25- 36 است! سؤال اینجا است که مدیان یوسف را به که فروختند؟ در آیه 28 نوشته شده به اسماعیلیان و در آیه 36

May/17 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 4 مشاهده شده 0  

بنابر  سفارشات عیسی آیا شاگردان بلافاصله به جلیل بازگشتند (م مشاهده پاسخ

سؤال در این است که شاگردان کِی به جلیل بازگشتند، آیا بلافاصله بعد از مصلوب شدن عیسی (متی 28: 17) و یا بعد از 40 روز( لوقا 24: 33 و 49 و اعمال 1: 4)؟ باید اذعان داشت که هر دوی این فرضیات یا برداشت

May/17 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 1 مشاهده شده 0  

آیا عیسی از شاگردانش خواست تا در جلیل منتظراو باشند (متی 28: مشاهده پاسخ

سؤال این است که عیسی به شاگردانش چه فرمود؟ چالشگر از این دو آیه برای نشان دادن تناقض در کلام خدا استفاده می کند، اما این دو آیه در مواقع مختلف در یک روز اتفاق افتاده و هیچ دلیلی وجود ندارد که عیسی تنه

May/17 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 1 مشاهده شده 0