پاسخ به 101 تناقض در آیات کتاب مقدس که از جانب مسلمانان ادع مشاهده پاسخ

سؤال 1. آیا خداوند داود را تحریک به سر شماری قومش کرد (دوم سموئیل 24: 1) یا شیطان (اول تواریخ 21: 1)؟ این یک اختلاف واضح را نشان می دهد، مگر اینکه هر دو گفته صحیح  باشند. در اواخر سلطنت داود ب

Jul/19/2018 پاسخ 101 تناقض ادعایی در کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 205 بازدید 5