پاسخ به 101 تناقض در آیات کتاب مقدس که مسلمانان مدعی هستند مشاهده پاسخ

نوشتۀ: جی اسمیت، الکس چاودری، توبی جپسون، جیمز شیفر آن که نخست به قاضی می‌رود برحق می‌نماید، تا آنگاه که طرف دیگر می‌آید و او را می‌آزماید. امثال 18: 17 اتهام تناقض اغل

Jul/19/2018 پاسخ 101 تناقض ادعایی در کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 576 بازدید 0