پاسخ به 101 تناقض در آیات کتاب مقدس که مسلمانان مدعی هستند مشاهده پاسخ

" آن که نخست به قاضی می‌رود برحق می‌نماید، تا آنگاه که طرف دیگر می‌آید و او را می‌آزماید." (امثال 18: 17) اتهام تناقض اغلب اوقات مسلمانان در مورد تناقضات بسیاری در

Jul/19/2018 پاسخ 101 تناقض ادعایی در کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 1829 بازدید 2