اغلب انسانها بدون واسطه خدا را می پرستند و قبول دارند ، پس د مشاهده پاسخ

مسلما" انسانها دارای تصویری کاملا" متفاوت و مکدر و اغلب اشتباه از خدا در ذهن خود دارند و می بایست این را در نظر داشته باشیم که درک خدا به عنوان شخصیتی قادر مطلق و عادل مطلق و... برای مغز چند

Feb/22/2018 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 234 بازدید 0  

اگربنا به گفته ی شما طراحی هوشمند صحیح می باشد و این نظریه ه مشاهده پاسخ

انسان نخستین از دیدگاه کتاب مقدس پس از سقوطش و جدا شدنش از خدا، به عمق وحشیگری پیوست و به وسائل مختلف برای رفع هوسها و خیالات فاسد خود، دست دراز کرد. تنها انسانهایی که از اخلاقیات والایی برخوردار بودن

Feb/09/2018 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 231 بازدید 0  

لطفا در مورد پیشدانی خداوند برام توضیح بدید. مگر برای خداوند مشاهده پاسخ

وقتی از پیشدانی خدا یا کلماتی نظیر آن  برای خدا استفاده می کنیم، در واقع با کلماتی انسانی و با درک انسانی و محدودمان می خواهیم طرز عمل خدا را در تاریخ و قوم خود و کلیسایش بیان کنیم. مسلما&qu

Jan/26/2018 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 331 بازدید 0  

آیا در کتاب مقدس اشاره ای شده است که خدا باعث رنجها و زحمات مشاهده پاسخ

مطابق کلام خدا، خدای کتاب مقدس دانای مطلق است و همه چیز را از پیش می داند، اما این دانش دلیل بر این نیست که او باعث و بانی همه زحمات و مشکلات و رنج های ما می باشد. خدا به همه مسائلی که در گذشته و حال

Jan/20/2018 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 257 بازدید 1  

در کتاب مقدس در عهد عتیق خداوند قدوس شریعت را از طریق موسی ب مشاهده پاسخ

در عهد عتیق خدا از طریق یک قوم و یک کشور عمل می کرد به اسم اسرائیل و این قوم نیاز به قوانین اجتماعی و سیاسی داشتند و به این خاطر در عهد عتیق جنگها وجود دارند ولی خدا همان خدای عهد جدید است فقط روش کار

Jan/13/2018 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 255 بازدید 0  

چرا شناخت یَهُوَه خدا و عیسی مسیح اهمیت دارد؟‏ مشاهده پاسخ

رابطه ما با خدا و عیسی مسیح یک مسئله حیاتی برای ادامه زندگی سالم و مقدس و پسندیده در آزادی کامل روحانی از هر اسارت و عادت زشتی می باشد. مسلما" برای شخصی که به خدا ایمان ندارد، مسئله ایمان به خ

Jan/10/2018 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 256 بازدید 0