چرا شخص پدر و پسر در تثلیث اقدس با لفظ مذکر توصیف می شوند ول مشاهده پاسخ

در مورد پاسخ به این پرسش ابتدا باید روح القدس را بخوبی شناخت واشتباه وسوء تفاهمی که در این رابطه وجود دارد شناسایی نمود. دوم اینکه امری صحیح نیست که مشکلات زبان شناسی وگرامری یا linguistique را به ماه

Sep/12/2018 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 107 بازدید 0  

چرا شناخت خدا مهم است؟ چرا نمیشود بدون شناخت خدا، فقط با ار مشاهده پاسخ

در پاسخ به سؤال شما باید بگویم هیچکس بدون داشتن شناخت از کسی نمی تواند به او اعتماد بکند و به اراده و خواست او عمل کند. خدا ما را دعوت کرده تا اول او را بخوبی بشناسیم و وقتی شناختیم در شناخت او عاشق ا

Sep/01/2018 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 92 بازدید 0  

قدوسیت خدا به چه معنی است وچه ایاتی در کتاب مقدس در مورد قدو مشاهده پاسخ

در باره قدوسیت خدا تأکید بسیار زیاد و صدها آیه در کتاب مقدس موجود است که از حوصله این پاسخ خارج است که بخواهیم همه آیات کتاب مقدس را در باره قدوسیت خدا برای شما بفرستیم. از شما تقاضا می کنم که کتاب مق

Aug/28/2018 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 193 بازدید 0  

اگر خدا نا دیدنی است پس مسیح که بود و آن چیزها و یا اشخاصی ک مشاهده پاسخ

سؤالی که مطرح کرده اید، بیانگر این مطلب است که  آموزه تثلیث اقدس در کتاب مقدس برای شما کاملا" واضح نیست. توصیه می کنم که مطالب وب سایت پرپاسخ را در این مورد به دقت مطالعه و بررسی کنید و در آ

Jul/04/2018 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 177 بازدید 0  

نزدیکترین مثال برای روشن ساختن آموزه تثلیث کدام است؟ مشاهده پاسخ

برای روشن کردن آموزه تثلیث اقدس که در کتاب مقدس یافت می شود، نمونه ها و مثالهای زیادی به کار رفته که بعضی به هیچ عنوان آموزه تثلیث را شرح نمی دهند و بعضی نیز در توضیح این آموزه قاصر می آیند و به قول ش

Jun/30/2018 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 164 بازدید 0  

چطور یک خدای واحد و بزرگ خودش رو در پدر و پسر کوچک کرده است مشاهده پاسخ

آموزه تثلیث مکاشفه ای است که خدا در کلامش از خود به ما داده. در واقع ما نیستیم که تعیین می کنیم ذات و خصوصیات و شخصیت خدا چگونه است، بلکه خود خدا خود را در کلامش به ما مکشوف می سازد. مسلما" ذات خ

Jun/10/2018 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 166 بازدید 1