تثلیث و بحث حدوث و قدم مشاهده پاسخ

همانطور که گفتیم این مقدار از آگاهی ما از تثلیث را خود خداوند بر بشر مکشوف کرده است. اما این آگاهی ما از تثلیث گره یکی از مهمترین مناقشات فلسفی و کلامی را درمورد حدوث و قِدَم حل می‌کند. اگرچه کمی

Oct/01/2018 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 162 بازدید 0  

روح القدس و کار او و پری و عطایای او و نتیجه کفر به روح القد مشاهده پاسخ

روح‌القدس: کتاب‌مقدس توضیح نمی‌دهد که روح‌القدس کیست، بلکه وجود او را به عنوان یک شخص الوهی بدیهی می‌شمارد. روح‌القدس شخص سوم در تثلیث اقدس است. کتاب‌مقدس او را &laq

Oct/01/2018 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 124 بازدید 0  

تعریف آموزه تثلیث و طرز شکل گیری این آموزه مشاهده پاسخ

بسیار گفته می‌شود که مسیحیان، سه خدا را پرستش می‌کنند، یا گفته می‌شود که مسیحیان معتقدند که خدا با مریم مقدس ازدواج کرده است که حاصل آن ازدواج، عیسی‌مسیح است و به این علت است که مس

Oct/01/2018 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 163 بازدید 1  

صفات خدا و لزوم وجود دین مشاهده پاسخ

اثبات صفات کمال خداوند: تا اینجا دانستیم که واجب‌الوجود، وجودی است که تمام صفات وجودی را مستقلاً و بالذات داراست و هیچ نیازی به هیچ کس و هیچ چیز در هیچ امری ندارد؛ زیرا فقدان و نبودن هر کمالی

Oct/01/2018 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 189 بازدید 0  

براهین فلسفی اثبات وجود خدا مشاهده پاسخ

در مورد مبحث وجود خدا براهین مختلفی از سوی الهی‌دانان و فیلسوفان مطرح شده است و در مقابل نیز منکران وجود خدا نیز در رد آن براهین، استدلال کرده‌اند و باز معتقدان به وجود خدا شبهات و استدلالات

Oct/01/2018 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 155 بازدید 0