آیا خدا هنوز معجزه می کند؟ مشاهده پاسخ

خیلی از مردم می خواهند خدا معجزه کند، تا خودش را به آنها ثابت نماید. مثلاً می گویند "اگر فقط خدا یک معجزه می کرد، و یا علامتی نشان می داد، من باور می کردم!" این حرف ، مخالف کلام خداست. وقتی

Jan/18/2016 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 535 بازدید 0  

آیا اشتباه است که خدا را زیر سوال ببریم؟ مشاهده پاسخ

موضوع این نیست که ما خدا را زیر سوأل ببریم، بلکه به چه صورت و به چه دلیلی اینکار را انجام دهیم. خدا را زیر سوأل بردن بخودی خود اشتباه نیست. حبقوق نبی سوألاتی برای خدا درباره زمان و نقشه او داشت. حبقوق

Jan/18/2016 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 709 بازدید 0  

آیا خدا / کتاب مقدس تبعیض جنسی دارد؟ مشاهده پاسخ

تبعیض جنسی معمولاً بنفع یک جنس ، یعنی جنس مرد است که بر جنس دیگر ، یعنی جنس زن تسلط دارد. کتاب مقدس مراجع زیادی در مورد زنان دارد که بر طبق افکار مدرن امروزی، بنظر تبعیض قائل شدن نسبت به زن می آید. ام

Jan/18/2016 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 748 بازدید 0  

آیا خدا اراده اش را تغییر می دهد؟ مشاهده پاسخ

ملاکی 3: 6 می گوید "من که یهوه می باشم، تبدیل نمی پذیرم و از این سبب، شما ای پسران یعقوب هلاک نمی شوید." همینطور یعقوب 1: 17 می گوید "هر بخشندگی نیکو و هر بخشش کامل، از بالا است و نازل

Jan/18/2016 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 538 بازدید 0  

آیا خدا مرد است؟ مشاهده پاسخ

هنگامیکه کتاب مقدس درباره خداوند صحبت می کند همواره از تصاویر مذکر استفاده می کند، به عنوان مثال خداوند پادشاه است، نه ملکه. خداوند پدر می باشد، نه مادر. در هنگام استفاده از ضمایر، کتاب مقدس  ضما

Jan/18/2016 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 713 بازدید 0