توهمی به نام خدا؟ مشاهده پاسخ

در سالهای واپسین خیزاب تازه ای از یورش منکرین خدا به یکتاپرستی و بطور مشخص به باور مسیحی پدیدار گشته است. این گروه جدید از منکرین خدا نه تنها ایمان به پروردگار را بد میدانند بلکه هرگونه احترام و بر

Jan/18/2016 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 627 بازدید 0  

آیا می توان یک خدایی را ثابت کرد؟ مشاهده پاسخ

کلمة "یک خدایی یا مونو تِایسِم" از دو کلمه تشکیل شده است، مونو یا یک و تِایسِم یا ایمان به خدا. یک خدایی یعنی ایمان به یک خدای حقیقی که تنها خالق، نگه دارندة جهان، و قاضی همة مخلوقات است.

Jan/18/2016 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 890 بازدید 0  

چرا خدا خدایی حسود است؟ مشاهده پاسخ

مهم است که درک کنیم در اینجا کلمة "حسود" چطور استفاده شده است. استفادة آن در کتاب خروج 20: 5 بعنوان اینکه خدا را توصیف کند با آنچه در توصیف گناه حسادت در غلاطیان 5: 20 آمده است فرق دارد.

Jan/18/2016 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 632 بازدید 0  

خدا مرد است یا زن؟ مشاهده پاسخ

 وقتی کلام خدا را مطالعه می کنیم، دو حقیقت واضح می شود. اول اینکه، خدا روح است و خصوصیات محدود انسان را ندارد. دوم اینکه، همة شواهد کتاب مقدسی در این توافق دارند که خدا خود رابشکل یک مرد به ان

Jan/18/2016 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 692 بازدید 1  

خدا محبت است یعنی چه؟ مشاهده پاسخ

 بیایید ببینیم که کتاب مقدس چطور محبت را تعریف می کند و بعد راههایی را می بینیم که در آنها خدا اساس وعصارة محبت است . "محبت حلیم و مهربان است. محبت حسد نمی برد. محبت کبر و غرور ندارد. اطو

Jan/18/2016 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 676 بازدید 0  

چرا خدای عهد عتیق اینقدر با خدای عهد جدید فرق دارد؟ مشاهده پاسخ

 در قلب این سوال سوء تفاهمی است نسبت به شخصیت خدا در عهد عتیق و عهد جدید. طریق دیگری که می توان این سوال اساسی را مطرح کرد وقتیستکه مردم می گویند "خدای عهد عتیق خدای خشم است و خدای عهد جد

Jan/18/2016 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 701 بازدید 0