خدا مرد است یا زن؟ مشاهده پاسخ

 وقتی کلام خدا را مطالعه می کنیم، دو حقیقت واضح می شود. اول اینکه، خدا روح است و خصوصیات محدود انسان را ندارد. دوم اینکه، همة شواهد کتاب مقدسی در این توافق دارند که خدا خود رابشکل یک مرد به ان

Jan/18/2016 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 628 بازدید 1  

خدا محبت است یعنی چه؟ مشاهده پاسخ

 بیایید ببینیم که کتاب مقدس چطور محبت را تعریف می کند و بعد راههایی را می بینیم که در آنها خدا اساس وعصارة محبت است . "محبت حلیم و مهربان است. محبت حسد نمی برد. محبت کبر و غرور ندارد. اطو

Jan/18/2016 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 641 بازدید 0  

چرا خدای عهد عتیق اینقدر با خدای عهد جدید فرق دارد؟ مشاهده پاسخ

 در قلب این سوال سوء تفاهمی است نسبت به شخصیت خدا در عهد عتیق و عهد جدید. طریق دیگری که می توان این سوال اساسی را مطرح کرد وقتیستکه مردم می گویند "خدای عهد عتیق خدای خشم است و خدای عهد جد

Jan/18/2016 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 671 بازدید 0  

چرا خدا اجازه می دهد چیزهای بد برای مردم خوب اتفاق بیفتد؟ مشاهده پاسخ

 این یکی از سختترین سوالات الهیاتیست (علم خداشناسی). خدا ابدی، بدون انتها، دانای کامل، همه جا حاضر و قادر مطلق است. چرا انسان (که نه ابدی، نه بی انتها، نه دانای کامل، نه همه جا حاضر، و نه قادر

Jan/18/2016 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 748 بازدید 0  

ترس خدا را داشتن یعنی چه؟ مشاهده پاسخ

برای یک بی ایمان، ترس خدا ترسی است از قضاوت خدا و از مرگ ابدی که جدایی ابدی از خداست (لوقا 12:5، عبرانیان 10: 31). اما برای یک ایماندار، ترس خدا چیزی بسیار متفاوت است. ترس یک ایماندار از روی احترام

Jan/18/2016 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 584 بازدید 0  

آیا تا بحال کسی خدا را دیده است؟ مشاهده پاسخ

 کتاب مقدس به ما می گوید که بجز عیسی مسیح، هیچکس هرگز خدا را ندیده است (یوحنا 1: 18). در خروج 33: 20 خدا می گوید، "و گفت روی مرا نمی توانی دید زیرا انسان نمی تواند مرا ببیند و زنده بماند&quo

Jan/18/2016 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 588 بازدید 0