چرا خدای عهد عتیق اینقدر با خدای عهد جدید فرق دارد؟ مشاهده پاسخ

 در قلب این سوال سوء تفاهمی است نسبت به شخصیت خدا در عهد عتیق و عهد جدید. طریق دیگری که می توان این سوال اساسی را مطرح کرد وقتیستکه مردم می گویند "خدای عهد عتیق خدای خشم است و خدای عهد جد

Jan/18/2016 سوالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 605 بازدید 0  

چرا خدا اجازه می دهد چیزهای بد برای مردم خوب اتفاق بیفتد؟ مشاهده پاسخ

 این یکی از سختترین سوالات الهیاتیست (علم خداشناسی). خدا ابدی، بدون انتها، دانای کامل، همه جا حاضر و قادر مطلق است. چرا انسان (که نه ابدی، نه بی انتها، نه دانای کامل، نه همه جا حاضر، و نه قادر

Jan/18/2016 سوالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 686 بازدید 0  

ترس خدا را داشتن یعنی چه؟ مشاهده پاسخ

برای یک بی ایمان، ترس خدا ترسی است از قضاوت خدا و از مرگ ابدی که جدایی ابدی از خداست (لوقا 12:5، عبرانیان 10: 31). اما برای یک ایماندار، ترس خدا چیزی بسیار متفاوت است. ترس یک ایماندار از روی احترام

Jan/18/2016 سوالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 521 بازدید 0