در خروج 33: 18 خدا می گوید هیچکس نمی تواند روی مرا ببیند و ز مشاهده پاسخ

خدای پدر را هیچ کس ندیده و نمی تواند ببیند، اما خدای پسر را می توان دید. عیسی مسیح صورت خدای نادیده است. در تثلیث اقدس پدر و روح القدس غیر قابل رؤیت هستند ولی خدای پسر قابل رؤیت است. در ملاقات موسی با

Jan/02 سوالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 264 مشاهده شده 4  

چرا وقتی خدا می توانست فرعون را در یک لحظه از بین ببرد، باع مشاهده پاسخ

پولس رسول در عهد جدید به ما می فرماید که خدا اینچنین صلاح دید تا قدرت خود را بر فرعون و مصریان ظاهر سازد و در ضمن پولس رسول اشاره می کند که این خواست و اراده خدا بود و چنانکه کوزه به کوزه گر نمی تواند

Dec/16 سوالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 219 مشاهده شده 0  

چگونه ممکن است که خدا بمیرد با توجه به اینکه می گویید عیسی خ مشاهده پاسخ

در حالیکه عیسی مسیح بر روی صلیب مرد، پدر و روح القدس بودند و باید بدانیم که این مسئله یک راز الهی است که خدا در کلامش بیان کرده است. مسئله تثلیث یک سر و رازی الهی است که در ذات خدا وجود دارد. همانگونه

Dec/15 سوالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 224 مشاهده شده 3  

چرا خدا در عهد قدیم از چنین خشونتهای وحشتناکی چشم پوشی می کر مشاهده پاسخ

این واقعیت که خدا فرمان به قتل تمامی یک نسل را درعهد عتیق صادر کرده موضوع انتقادهای تند مخالفان مسیحیت در زمانهای مختلف بوده است. اینکه خشونت در عهد قدیم وجود داشته مسلم است. ولی سؤال این است که چرا خ

Nov/28 سوالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 269 مشاهده شده 1  

آیا خدایی که مردم را می کشد قاتل است؟ مشاهده پاسخ

در عهد عتیق می خوانیم خداوند شماری از مردم را می کشد، و برخی مردم معتقد هستند که این کار، او را تبدیل به یک شخص قاتل می کند. این فرض غلط که "کشتن" و "قتل" هم معنی باشند تا حدی بر م

Nov/14 سوالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 277 مشاهده شده 2  

معنای" زیرا که پدر از من بزرگتر است " چیست؟ مشاهده پاسخ

عیسی مسیح بارها در گفته هایش اشاره کرده که پدر مرا فرستاده است یا اینکه پدر از من بزرگتر است یا من پدر را جلال می دهم. بسیاری این سؤال را دارند که اگر عیسی مسیح با پدر و روح القدس دارای یک ذات هستند،

Oct/22 سوالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 225 مشاهده شده 1