روح القدس برای بدنهای ما حیات و شفا است! مشاهده پاسخ

چهارمین عملکرد روح القدس به عنوان پاراکلیت، بهره مندی حیات فوق طبیعی و شفا به بدنهای فیزیکی ما است. عیسی آمد تا به ما حیات بخشد، چنانکه او در یوحنا 10: 10 اعلام کرد: " دزد نمی آید جز برای دزدی

Oct/02/2019 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 74 بازدید 1  

روح القدس محبت الهی را در ما جاری می سازد! مشاهده پاسخ

بزرگترین و عالی ترین همه برکاتی که روح القدس به ما ارزانی می دارد، ریزش محبت الهی خدا در قلبهای ما است. رومیان 5: 1-5 می فرماید: " پس چون از راه ایمان پارسا شمرده شده ایم، به واسطه خداوندم

Oct/02/2019 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 67 بازدید 1  

روح القدس، کمک ما در دعا مشاهده پاسخ

سومین طریق مهم حیاتی که در آن روح القدس به ما کمک می کند در دعاهای ما است. در رومیان 8: 14 پولس نیاز ما را به هدایت روح القدس بیان می کند تا زندگی مسیحی ما را رهبری کند: " زیرا آنان که از

Oct/01/2019 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 45 بازدید 1  

روح القدس ما را در امور فوق طبیعی اوج می بخشد! مشاهده پاسخ

نتیجه بعدی اصلی نزول روح القدس این است که در هواپیمای امور فوق طبیعی زندگی اوج می گیریم. دو آیه بسیار جالب در رساله به عبرانیان مسیحیان را با معیار عهدجدیدی تشریح می کند: عبرانیان 6: 4-5 در این

Oct/01/2019 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 46 بازدید 1  

روح القدس، مکشوف کننده کلام خدا مشاهده پاسخ

روح القدس ما را یاری می دهد، تسلی می دهد و به طرق بسیار مخصوص نیازهای ما را برآورده می سازد. یکی از طرقی که به آن نظر خواهیم کرد مکاشفه کلام خداست. روح القدس مکشوف کننده و تفسیر کننده کلام خدا است.

Oct/01/2019 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 41 بازدید 0  

روح القدس یاری دهنده ما که در ما ساکن می شود! مشاهده پاسخ

فصل چهارم یاری دهنده ما که در ما ساکن می شود عملا" این به چه معناست که روح القدس آمده تا پاراکلیت ما باشد؟ با نگاهی به یوحنا 14: 16-18 وقتی مسیح آن وعده مخصوص را داد، شروع می کنیم.

Oct/01/2019 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 37 بازدید 0