آیا عیسی خداست؟ چرا عیسی خداست؟ مشاهده پاسخ

عبارت "من خدا هستم" در هیچ جای کتابمقدس از زبان عیسی مسیح نقل نشده است. ولی این به آن معنی نیست که او ادعای خدائی نکرده است. بطور مثال اگر به یوحنا 30:10 مراجه کنیم، عیسی مسیح را می بینیم که

Sep/24/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 124 بازدید 0  

اگر عیسی مسیح خداوند است، چگونه خداوند برای خود در درگاه خود مشاهده پاسخ

عیسی مسیح نه فقط در دوران زندگی زمینی خود با خدای پدر صحبت می کرد و خطاب به او دعا می کرد، بلکه از ازل و پیش از بنیاد عالم با خدای پدر مصاحبت داشته است. پدر و پسر و روح القدس دائما" از ازل تا به

Sep/19/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 97 بازدید 0  

منظور مسیح از اینکه گفت: مادامی که داماد با شما هست نیاز به مشاهده پاسخ

علت اشاره عیسی مسیح به این امر این بود که خدا در عهد عتیق خود را شوهر قوم اسرائیل معرفی می کند و عیسی مسیح در عهد جدید همان خدای عهد عتیق است که ظاهر شده و اکنون داماد یا شوهر کلیسا که قوم جهانی خدا ا

Sep/18/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 255 بازدید 0  

در انجیل یوحنا باب ۲۱ آیه ۱۲ چرا شاگردان در شناخت عیسی شک مشاهده پاسخ

در آیه ای که قید کرده اید اتفاقا" می نویسد که شاگردان یقین داشتند که این خود عیسی مسیح است و شک نداشتند. سؤال شما در این مورد باعث تعجب بنده شد!!! حتما" سوء تفاهمی برای شما در این آیات پیش آ

Sep/14/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 91 بازدید 0  

در باغ جتسیمانی 3 شاگرد خداوند خواب بودند پس چگونه جزئیات ات مشاهده پاسخ

این گزارش در سه انجیل لوقا 22: 40-46 وانجیل مرقس 14: 32-46 ومتی 26: 36-42 تکرار شده هرکدام از این انجیل ها جزئیات واقعه را تکرار نموده اند و این نشان دهنده صحت واقعه است. آنچه که واضح و آشکار است، تما

Sep/12/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 103 بازدید 0