1- عیسی که از روح القدوس پر شده بود به بیابان برده شد و 40 ر مشاهده پاسخ

1- نباید فراموش کرد که عیسی مسیح انسان کامل و خدای کامل بود و به عنوان انسانی کامل و به نمایندگی از همه انسانها، می بایست از این آزمایش می گذشت. او به عنوان نماینده نسل بشر و به عنوان واسطه بین انسان

Dec/21/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 54 بازدید 0  

چند سال بعد از نگارش آخرین کتاب عهد عتیق، عیسی مسیح به دنیا مشاهده پاسخ

بین آخرین کتاب کتاب مقدس یعنی کتاب ملاکی نبی تا ظهور یحیی تعمید دهنده و پس از آن، عیسی مسیح، 400 سال طول کشیده و این مدت 400 سال معروف به سالهای سکوت می باشند. شاد و کامیاب باشید.

Nov/21/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 65 بازدید 0  

آیا عیسی مسیح دارای دو اراده یعنی اراده بشری و الهی بود؟ مشاهده پاسخ

عیسی مسیح، انسان کامل و خدای کامل در یک آن بود و جدا ساختن این دو طبیعت از یکدیگر به هیچ عنوان امری کتاب مقدسی نیست. در واقع عیسی مسیح در حین اینکه یک اراده و احساس و تفکر داشت، اما در همان حین دو طبی

Nov/15/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 104 بازدید 2  

چه تفاوتی میان عنوان" پسر یگانه" و عنوان " فرزندخوانده" که مشاهده پاسخ

بکارگیری عناوینی چون پسر یگانه یا فرزندخوانده و... در کتاب مقدس، مخصوصاً عهد جدید به جهت انتقال معانی عمیقی که در ورای آن است، می باشد و به علت محدودیت واژه ها در جامعه بشری ما، خدا صلاح دیده که

Nov/15/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 143 بازدید 0  

توصیفی از ظاهر فیزیکی عیسی مسیح، منتسب به پوبلیوس لِنتوس مشاهده پاسخ

در اناجیل مطلبی که دلالت بر توصیف هیئت مسیح بنماید، یافت نمی شود. لکن تقلیدیکه آن را به پوبلیوس لنتوس نسبت می دهند، می گوید که مسیح معاصر پیلاطس بود. وی به سناتس رومانی بدینطور نگاشت که: " در این

Nov/14/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 117 بازدید 2  

آیا باید عیسی مسیح را مانند خدا پرستید؟ مشاهده پاسخ

می بایست این تصور اشتباه که ما مسیحیان عیسی مسیح را به رتبه الوهیت رسانده و او را خدا ساخته ایم را اول از ذهن خود دور کنید و بدون هر گونه پیش داوری، آماده پذیرش مکاشفه الهی در کلام خدا باشید. این م

Oct/29/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 121 بازدید 0