منظور مسیح از اینکه گفت: مادامی که داماد با شما هست نیاز به مشاهده پاسخ

علت اشاره عیسی مسیح به این امر این بود که خدا در عهد عتیق خود را شوهر قوم اسرائیل معرفی می کند و عیسی مسیح در عهد جدید همان خدای عهد عتیق است که ظاهر شده و اکنون داماد یا شوهر کلیسا که قوم جهانی خدا ا

Sep/18/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 168 بازدید 0  

در انجیل یوحنا باب ۲۱ آیه ۱۲ چرا شاگردان در شناخت عیسی شک مشاهده پاسخ

در آیه ای که قید کرده اید اتفاقا" می نویسد که شاگردان یقین داشتند که این خود عیسی مسیح است و شک نداشتند. سؤال شما در این مورد باعث تعجب بنده شد!!! حتما" سوء تفاهمی برای شما در این آیات پیش آ

Sep/14/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 57 بازدید 0  

در باغ جتسیمانی 3 شاگرد خداوند خواب بودند پس چگونه جزئیات ات مشاهده پاسخ

این گزارش در سه انجیل لوقا 22: 40-46 وانجیل مرقس 14: 32-46 ومتی 26: 36-42 تکرار شده هرکدام از این انجیل ها جزئیات واقعه را تکرار نموده اند و این نشان دهنده صحت واقعه است. آنچه که واضح و آشکار است، تما

Sep/12/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 68 بازدید 0  

چرا ندای آسمانی پدر در مرقس فصل 1 آیه 11 خطاب به عیسای خداون مشاهده پاسخ

فضای گزارش و تصویر واقعه ذکر شده در دو فصل از انجیل متی وانجیل مرقس باهم متفاوت است. بدیهی است که بیان روایت در دوصحنه مشابه با تصویرهای متفاوت دیالوگ های گوناگونی نیز ایجاد می کند در حالی که محتوا

Sep/12/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 82 بازدید 0  

آیا این گفته صحت دارد که در نسخه هایی از انجیل متی باب 27 آی مشاهده پاسخ

در این مورد تفسیرهای متفاوتی موجود است و روایت های گوناگونی نقل شده است. اسم باراباس barabbas از دو کلمه بار bar یعنی پسر و abbas به معنای پدر یا اَبا تشکیل شده است و به مع

Sep/12/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 84 بازدید 0