منظور عیسی مسیح از پسر انسان بودنش چه بود؟ مشاهده پاسخ

وقتی در کتاب مقدس به عنوان پسرانسان برخورد می کنیم، می تواند به دو معنای زیر باشد: 1- به معنای انسان یا بشر عادی بودن می تواند باشد که در کتاب حزقیال نبی، این نبی بزرگ عهد عتیق بارها با این عنوان خ

Jun/12/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 20 بازدید 0  

منظور عیسی مسیح چه بود وقتی گفت: هرکسی به صورت شما سیلی زد مشاهده پاسخ

این حکم مسیح در مورد روابط شخصی بود و نه روابط اجتماعی و قضایی! اگر به متنی که در موعظه مسیح است توجه کنید او در باره دو نفر که با هم مشکلی دارند صحبت می کند و در باره مسائل اجتماعی و قضایی نیست و

Jun/05/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 26 بازدید 0  

علت مرگ و رستاخیز عیسی مسیح پس از مرگش مشاهده پاسخ

هدف خدا از آفرینش انسان: هدف خداوند از آفرینش انسان این بود که خانواده خود را کثیر گرداند. بخشندگی و سخاوت خدا آن را ایجاد میکرد که خداوند انسان را به شباهت خود بیافریند. خداوند به انسان ارادۀ آز

Jun/01/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 43 بازدید 0  

پیام کریسمس: عیسی در کریسمس از ما چه انتظاری دارد؟ مشاهده پاسخ

عیسی این کریسمس از ما چه می خواهد؟ جوابش را می توانیم در دعایش ببینیم. او از خدا چه درخواستی کرد؟ بلندترین دعای او در یوحنا 17 می باشد و اوج خواسته اش در این دعا این است که:  " ای پدر می

Jun/01/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 35 بازدید 0  

پیام کریسمس: شادی کریسمس مشاهده پاسخ

پس از گذشت دو هزار سال از تولد منجی بشر، عیسی مسیح و با وجود تمامی پیشرفت های شگفت انگیز، بجای آنکه انسان در فرحی جان و خرمی فکر، کوتاه عمر خود را در رفاه و آسودگی بسر برد در بند ترس و نگرانی اسی

Jun/01/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 33 بازدید 0