آیا بحث الوهیّت مسیح ، مبنای کتاب مقدسی دارد؟ مشاهده پاسخ

علاوه بر ادعاهای مشخصّی که عیسی راجع به خود داشت، شاگردانش نیز الوهیّت او را تصدیق کردند. آنها اعلام نمودند که مسیح قدرت بخشش گناهان را دارد، واین کاری است که فقط خدا میتواند انجام دهد، چون گناهان م

Jan/18/2016 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 588 بازدید 0  

آیا عیسی برادر و خواهر داشت؟ مشاهده پاسخ

به برادران عیسی در آیات متعددی از کتاب مقدس اشاره شده است. متی ۴۶:۱۲ ، لوقا ۱۹:۸ و مرقس ۳۱:۳ عنوان می کند که مادر و برادران عیسی آمدند تا او را ببیند. کتاب مقدس به ما می گوید که عیسی چهار برادر داشت:

Jan/18/2016 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 813 بازدید 0  

آیا عیسی خداست؟ آیا او هرگز ادعا نمود که خداست؟ مشاهده پاسخ

عبارت "من خدا هستم" در هیچ جای کتابمقدس از زبان عیسی مسیح نقل نشده است. ولی این به آن معنی نیست که او ادعای خدائی نکرده است. بطور مثال اگر به یوحنا 30:10 مراجه کنیم، عیسی مسیح را می بینیم که

Jan/18/2016 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 675 بازدید 0  

آیا عیسی روز جمعه مصلوب شد؟ اگر چنین است و اگر او روز یکشنبه مشاهده پاسخ

کتاب مقدس دقیقاً نمی گوید که چه روزی از هفته عیسی مصلوب شد. دو نظر عمومی بر این است که جمعه و یا چهارشنبه مصلوب شد. بعضی ها هم برای اینکه هر دوعقیده را در نظر بگیرند، پنج شنبه را روز مصلوب شدن او اعلا

Jan/18/2016 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 898 بازدید 0  

آیا اصطلاح پسر خدا که به عیسی مسیح اطلاق میگردد، معنی جسمانی مشاهده پاسخ

نظیر این عقیده غلط را می‌توان در بت‌پرستان قبل از مسیحیت پیدا کرد که طبق آن خدایان ازدواج می‌کردند و دارای فرزند می‌شدند. افسانه‌های هند و یونان باستان شامل چنین مطالبی است. و

Jan/18/2016 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 661 بازدید 0