چرا عیسی مسیح مصلوب شد و اهمیت مرگ و رستاخیز عیسی مسیح چیست؟ مشاهده پاسخ

مقدمه:  مسیح برای گناهان ما مصلوب شد و برای برگردانیدن ما از گناهانمان قیام کرد (اعمال 3:26). اگر مسیح مصلوب نمی شد و قیام نمی کرد، امروز هیچ کلیسایی وهیچ ایمانی و امیدی و نجاتی و اطمینانی به حی

Jun/19/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 30 بازدید 0  

چو ندیدند حقیقت، ره افسانه زدند! عیسی مسیح حقیقت بی نظیر تار مشاهده پاسخ

چالشی که امروز نیز در این هزاره سوم مسیحیت، ذهن متفکران و مذاهب را آشفته است، درک هویت واقعی عیسای ناصری است. پاسخ به این سوال است که جهان بینی و رویکرد ما را نسبت به همه چیز، حال و آینده و ابدیت و هم

Jun/19/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 24 بازدید 0  

عیسی مسیح خداوند، مردی برای همه فصلها! مشاهده پاسخ

هستۀ مرکزی ایمان مسیحی را نه ساختمان مجلل کلیسا و نه اعتراف صریح به ایمان، و نه التزام به شریعت و احکام، و نه حتی دانستن تمام و کمال کتاب مقدس، می سازد! بلکه آنرا حضور شفاف انسانی دوران ساز تشکیل می د

Jun/19/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 28 بازدید 0  

نمونه هایی که نتیجۀ فداکاری مسیح را نشان می دهد! مشاهده پاسخ

مسیحیان معتقدند که عیسی مسیح به جهت رهایی و نجات خطاکاران جهان، به صلیب کشیده شد تا آنها را از جرم گناهانشان برهاند. در این مطلب سئوالی پیش می آید که در حقیقت سئوالی منطقی و قابل تعمق است. سئوال این ا

Jun/19/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 38 بازدید 0  

الوهیت عیسی مسیح مشاهده پاسخ

حواریون متوجه شده بودند که عیسی مسیح به کرات درباره پدر آسمانی یعنی خدا با آنها گفتگو می کند. فیلیپس که یکی از شاگردان او بود به عیسی گفت: ای استاد اگر پدر را به ما نشان دهی، ما را کافی است. عیسی به ا

Jun/19/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 107 بازدید 0  

حکمت در کجا یافت می شود؟ مشاهده پاسخ

در عهد جدید، عیسی به عنوان تجسم عینی حکمت معرفی شده است. این حقیقت در هر مرحله از زندگی او به خوبی نشان داده شده است. از همان مراحل کودکی خود در معبد تا به زمان تعمیدش و همچنین در پیامها و موعظاتش عیس

Jun/19/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 14 بازدید 0