این که عیسی برهٔ خدا است به چه معناست؟ مشاهده پاسخ

وقتی که عیسی در یوحنا ۱: ۲۹ و یوحنا ۳۶:۱، برهٔ خداوند خوانده می شود، این واژه به او به عنوان قربانی کامل و نهایی برای گناه معطوف شده است. به منظور درک کردن اینکه مسیح که بود وچه کرد، ما باید از عهد

Jan/18/2016 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 643 بازدید 3  

اگر عیسی خدا بود، چگونه او به درگاه خدا دعا می کرد؟ آیا عیسی مشاهده پاسخ

 برای درک دعای عیسی مسیح به عنوان خداوند بر روی زمین به جانب پدر آسمانیش، باید درک کنیم که پدر جاودان و پسر جاودان، قبل از اینکه مسیح صورت انسانی‌ به خود بگیرد رابطه‌ای جاودان داشته

Jan/18/2016 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 1070 بازدید 3