آیا اصطلاح پسر خدا که به عیسی مسیح اطلاق میگردد، معنی جسمانی مشاهده پاسخ

نظیر این عقیده غلط را می‌توان در بت‌پرستان قبل از مسیحیت پیدا کرد که طبق آن خدایان ازدواج می‌کردند و دارای فرزند می‌شدند. افسانه‌های هند و یونان باستان شامل چنین مطالبی است. و

Jan/18/2016 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 587 بازدید 0