آیا عیسی روز جمعه مصلوب شد؟ اگر چنین است و اگر او روز یکشنبه مشاهده پاسخ

کتاب مقدس دقیقا نمی گوید که چه روزی از هفته عیسی مصلوب شد. دو نظر عمومی بر این است که جمعه و یا چهارشنبه مصلوب شد. بعضی ها هم برای اینکه هر دوعقیده را در نظر بگیرند، پنج شنبه را روز مصلوب شدن او اع

Jan/18/2016 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 763 بازدید 2  

آیا بحث الوهیّت مسیح ، مبنای کتاب مقدسی دارد؟ مشاهده پاسخ

علاوه بر ادعاهای مشخصّی که عیسی راجع به خود داشت، شاگردانش نیز الوهیّت او را تصدیق کردند. آنها اعلام نمودند که مسیح قدرت بخشش گناهان را دارد، واین کاری است که فقط خدا میتواند انجام دهد، چون گناهان م

Jan/18/2016 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 501 بازدید 0  

آیا اصطلاح پسر خدا که به عیسی مسیح اطلاق میگردد، معنی جسمانی مشاهده پاسخ

نظیر این عقیده غلط را می‌توان در بت‌پرستان قبل از مسیحیت پیدا کرد که طبق آن خدایان ازدواج می‌کردند و دارای فرزند می‌شدند. افسانه‌های هند و یونان باستان شامل چنین مطالبی است. و

Jan/18/2016 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 572 بازدید 0