منظور از اینکه می گوییم ((عیسی مسیح موعود است)) چیست؟ مشاهده پاسخ

 کتاب مقدس بیشتر در اثبات این حقیقت که عیسی مسیح است تمرکز می کند تا اثبات خداوندی عیسی. در حالیکه برخی از متون کتاب مقدس مشخصا عیسی را به عنوان خدا معرف می کند که از ازل بوده است، دهها آیه در

Jan/18/2016 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 698 بازدید 1  

مسیح الگوی انسان کامل، خدای کامل! مشاهده پاسخ

گاهی ما باورمند مسیحی، "عیسی" را بعنوان انسانی کامل در مفهومی کلی توصیف می کنیم و سربسته می گوئیم: چون آدم اول مرتکب گناه شد و منظور خدا، از انسانی که کامل آفریده بود برآورده نشد، پس مسیح

Jan/18/2016 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 653 بازدید 1  

آیا عیسی به جهنم رفته و به ارواح در زندان بشارت داد؟ مشاهده پاسخ

یکی از عقاید غلطی که قرنها در دنیای مسیحیت مورد بحث بوده، این است که عیسی بعد از مصلوب شدن و قبل از قیامش به جهنم رفته است. اظهارات تاریخی موجود در مسیحیّت، عمدتاً مسئول بوجود آمدن چنین عقیده ای شد

Jan/18/2016 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 569 بازدید 1  

اتحاد هیپواستاتیک چیست؟ چگونه عیسی می تواند هم زمان هم خدا و مشاهده پاسخ

اتحاد هیپواستاتیک عبارت است از توضیح اینکه چگونه خدای پسر، عیسی مسیح ، طبیعت انسانی‌ به خود گرفت ، با این وجود هم چنان خدای کامل ماند. عیسی مسیح همیشه خدا بوده است (یوحنا ۵۸:۸، ۳۰:۱۰) اما از ل

Jan/18/2016 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 576 بازدید 1  

چرا در مکاشفه 3: 12و13 مسیح پدر را خدا می خواند در حالیکه در مشاهده پاسخ

عیسی مسیح پدر را خدا نیز می نامید و پدر خدا می باشد. مثلا" در انجیل یوحنا 14: 1 می گوید به خدا ایمان داشته باشید؛ به من نیز ایمان داشته باشید. در مورد بر تخت نشستن مسیح زمان این عمل استمراری می ب

Jan/18/2016 عیسی مسیح Vrezh Babakhani 689 بازدید 0