چرا عیسی یهودا اسخریوطی را بعتوان شاگردش پذیرفت که در نهایت مشاهده پاسخ

در پاسخ به سؤال شما: عیسی مسیح مطابق پیشگویی ها و اراده ازلی خدا می بایست به دست یهودا تسلیم می شد. از یک نظر این انجام پیشگویی ها و اراده خدا بود و از نظر دیگر انتخاب شاگردان توسط مسیح نشان میدهد

Jun/06/2016 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 794 بازدید 3  

درکتاب اعمال رسولان 13:3چرا عیسی مسيح بنده خدا خطاب شده است؟ مشاهده پاسخ

عیسی مسیح در ضمن اینکه پسر خدا نامیده شده خادم خدا و بنده خدا نیز نامیده شده است. کلمه ای که در این ترجمه بنده ترجمه شده به معنای کسی است که خدمت می کند و عیسی مسیح فرمود: " من آمده ام تا خدمت کن

May/25/2016 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 625 بازدید 3  

تعداد آیت های عیسی مسیح در انجیل یوحنا را با ذکر محل آیه بیا مشاهده پاسخ

1- معجزه تبدیل آب به شراب در عروسی قانای جلیل ( یوحنا 2: 1-11) 2- شفای پسر یک درباری (یوحنا 4: 46-54) 3- شفای مرد علیل (یوحنا 5: 1-15) 4- تکثیر پنج نان و دو ماهی (6: 1-15) 5- راه رفتن عیسی

May/19/2016 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 692 بازدید 0  

در مرقس 10: 18 وقتی آن مرد مسیح را استاد نیکو نامید چرا به ا مشاهده پاسخ

اگر خوب به متن توجه کنید عیسی مسیح به آن مرد جواب داد فقط خدا نیکوست پس چرا مرا نیکو می نامی؟ در آن زمان با توجه به اینکه مسیح خود را برابر با خدا اعلام کرده بود بسیاری به او حمله می کردند و مسیح در ا

Apr/29/2016 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 537 بازدید 0  

آیا خدا نمی توانست بدون قربانی شدن عیسی مسیح، انسانها را نجا مشاهده پاسخ

با توجه به اینکه خدا، خدای پاک، قدوس و عادلی است، گناه را بی جزا نمی گذارد و جریمه گناه مرگ است و به این خاطر چون همه بشر گناه کرده اند، مستحق مرگ و عذاب جاودانی هستند، ولی محبت خدا که خصوصیت دیگ

Feb/26/2016 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 716 بازدید 0  

آیا می توان ثابت کرد که عیسی از باکره زاده شده؟ مشاهده پاسخ

برای دانستن اینکه یک باکره نمی تواند بچه دار شود، نیاز به آگاهی زیادی از مسائل جنسی نیست. برای باردار شدن انسان باید اسپرم مرد، تخمک زن را بارور کند. غیر از این، به جز معجزه راه دیگری نیست. پس

Jan/18/2016 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 1239 بازدید 1