راز پرجلال صعود مسیح مشاهده پاسخ

راز صعود مسیح به آسمان و بر تخت نشستن او به دست راست اقتدار در حضور پدر از مهمترین آموزه ها و باورهای مسیحی است که مبانی الهیاتی و کتاب مقدسی بسیار محکمی در رابطه با آن وجوددارد. این مبانی نه تنها

Jul/11/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 18 بازدید 0  

از کجا و با چه سند و مدرکی می توان گفت که عیسی همان مسیح مشاهده پاسخ

در عهد عتیق اشارات زیاد به عهدی جدید و پیمانی نو با قوم اسرائیل و ملتهای جهان وجود دارد. یکی از خصوصیاتی که در این عهد جدید وعده داده شده این است که شریعت خدا دیگر بر لوحهای سنگی نخواهد بود بلکه در دل

Jul/07/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 15 بازدید 0  

مسیح بارها در عهد جدید میگه هرجا که این انجیل موعظه شود منظو مشاهده پاسخ

کلمه ای که در اینجا انجیل نوشته شده، در اصل یونانی همان خبرخوش یا مژده است. و عیسی مسیح در اینجا در باره مرگ خود سخن می گوید که آن زن او را تدهین کرد به خاطر اینکه عیسی مسیح بزودی بخاطر گناه جهان می ب

Jun/20/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 31 بازدید 0  

قیام و متبدل شدن بدن مسیح مشاهده پاسخ

قرائت : یوحنا 20 : 1 - 21 و اول قرنتیان 15 : 23 روز جمعه ساعت نُه صبح، دشمنان بر دست ها و پاهای عیسی مسیح میخ زده و او را به صلیب کشیدند. در ساعت سه بعدازظهر همان روز عیسی بر روی صلیب جان سپرده بمر

Jun/19/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 37 بازدید 0