اگر عیسی مسیح خداوند است، چگونه خداوند برای خود در درگاه خود مشاهده پاسخ

عیسی مسیح نه فقط در دوران زندگی زمینی خود با خدای پدر صحبت می کرد و خطاب به او دعا می کرد، بلکه از ازل و پیش از بنیاد عالم با خدای پدر مصاحبت داشته است. پدر و پسر و روح القدس دائما" از ازل تا به

Sep/19/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 41 بازدید 0  

منظور مسیح از اینکه گفت: مادامی که داماد با شما هست نیاز به مشاهده پاسخ

علت اشاره عیسی مسیح به این امر این بود که خدا در عهد عتیق خود را شوهر قوم اسرائیل معرفی می کند و عیسی مسیح در عهد جدید همان خدای عهد عتیق است که ظاهر شده و اکنون داماد یا شوهر کلیسا که قوم جهانی خدا ا

Sep/18/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 106 بازدید 0  

در انجیل یوحنا باب ۲۱ آیه ۱۲ چرا شاگردان در شناخت عیسی شک مشاهده پاسخ

در آیه ای که قید کرده اید اتفاقا" می نویسد که شاگردان یقین داشتند که این خود عیسی مسیح است و شک نداشتند. سؤال شما در این مورد باعث تعجب بنده شد!!! حتما" سوء تفاهمی برای شما در این آیات پیش آ

Sep/14/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 29 بازدید 0  

در باغ جتسیمانی 3 شاگرد خداوند خواب بودند پس چگونه جزئیات ات مشاهده پاسخ

این گزارش در سه انجیل لوقا 22: 40-46 وانجیل مرقس 14: 32-46 ومتی 26: 36-42 تکرار شده هرکدام از این انجیل ها جزئیات واقعه را تکرار نموده اند و این نشان دهنده صحت واقعه است. آنچه که واضح و آشکار است، تما

Sep/12/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 39 بازدید 0  

چرا ندای آسمانی پدر در مرقس فصل 1 آیه 11 خطاب به عیسای خداون مشاهده پاسخ

فضای گزارش و تصویر واقعه ذکر شده در دو فصل از انجیل متی وانجیل مرقس باهم متفاوت است. بدیهی است که بیان روایت در دوصحنه مشابه با تصویرهای متفاوت دیالوگ های گوناگونی نیز ایجاد می کند در حالی که محتوا

Sep/12/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 49 بازدید 0