آیا عیسی مسیح ازدواج کرده بود؟ مشاهده پاسخ

عیسی مسیح قطعا ازدواج نکرده بود. امروزه افسانه های رایجی در مورد ازدواج عیسی مسیح با مریم مجدلیه وجود دارد. این افسانه کاملا نادرست اند و هیچ پایه و اساس مذهبی یا تاریخی ندارد ومطابق کتاب مقدس نیست

Jan/18/2016 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 527 بازدید 3  

چگونه عیسی می تواند هم خدا باشد و هم انسان؟ مشاهده پاسخ

به همان اندازه که تعلیم تثلیث شگفت انگیز است، تعلیم تجسّم نیز هست. تجسّم یعنی عیسی خدا و انسان است، درحالیکه یک شخص ابدی است. این همان چیزی است که جی آی پکر الهیدان قرن معاصر گفته است: " دراین

Jan/18/2016 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 626 بازدید 3  

چرا مسیح مصلوب شد و اهمیت مرگ و قیام مسیح در چیست؟ مشاهده پاسخ

مقدمه:  مسیح برای گناهان ما مصلوب شد و برای برگردانیدن ما از گناهانمان قیام کرد (اعمال 3:26). اگر مسیح مصلوب نمی شد و قیام نمی کرد، امروز هیچ کلیسایی ،هیچ ایمانی، امیدی، نجاتی و اطمینانی به

Jan/18/2016 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 1134 بازدید 0