آیا اصطلاح پسر خدا که به عیسی مسیح اطلاق میگردد معنی جسمانی مشاهده پاسخ

نظیر این عقیده غلط را می‌توان در بت‌پرستان قبل از مسیحیت پیدا کرد که طبق آن خدایان ازدواج می‌کردند و دارای فرزند می‌شدند. افسانه‌های هند و یونان باستان شامل چنین مطالبی است

Jan/18/2016 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 519 بازدید 0  

آیا عیسی روز جمعه مصلوب شد؟ اگر چنین است و اگر او روز یکشنبه مشاهده پاسخ

کتاب مقدس دقیقا نمی گوید که چه روزی از هفته عیسی مصلوب شد. دو نظر عمومی بر این است که جمعه و یا چهارشنبه مصلوب شد. بعضی ها هم برای اینکه هر دوعقیده را در نظر بگیرند، پنج شنبه را روز مصلوب شدن او اع

Jan/18/2016 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 636 بازدید 0