مسیح خداوند زمانیکه از یحیی در رود اردن تعمید گرفت و کبوتری مشاهده پاسخ

در تعمید عیسی عده زیادی شاهد تعمید او بودند و نزول روح القدس بر مسیح به شکل کبوتر به منظور تأئید خدمت او و پسر خدا بودن او بود، تا نه فقط یحیی بلکه جماعتی نیز که آنجا بودند، از رابطه بین پدر و پس

Jan/13/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 382 بازدید 1  

در کتاب مقدس می خوانیم که عیسی مسیح با مرگ خود قدرت شیطان را مشاهده پاسخ

در کتاب مقدس نوشته شده که شیطان خلع سلاح شده و شکست خورده، اما این به آن معنا نیست که انسان نمی تواند بار دیگر به او این اجازه را دهد که دوباره حیله های خود را بکار برد. ما هنوز هم مانند زمان آدم و حو

Jan/10/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 394 بازدید 0  

چرا مسیح خداوند، 12 شاگرد انتخاب کرد؟ مشاهده پاسخ

عیسی مسیح بخاطر اینکه دائما در حال حرکت بود و از شهری به شهر دیگر و از روستایی به روستای دیگر نقل مکان می کرد، و همچنین بخاطر انتقال دقیق تعالیم خود و خواسته هایش، به گروهی کوچک نیاز داشت تا بتواند ار

Jan/08/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 396 بازدید 0  

چرا در عهد قدیم گوسفند قربانی می کردند و یا قربانی به درگاه مشاهده پاسخ

قربانی ها در عهد عتیق سایه ای بودند از قربانی شدن عیسی مسیح بر صلیب برای آمرزش گناهان ما که یک بار برای همیشه بود و کامل ترین قربانی بود و برای اطلاعات بیشتر در باره نقش قربانیها در مقایسه با قربانی ع

Jan/08/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 426 بازدید 0  

طبق کتاب مقدس همه ما گناه می کنیم، پس امکان دارد شخص ایمان د مشاهده پاسخ

بخشش گناهان تنها با قربانی عیسی مسیح بر روی صلیب و برخاستنش از مردگان میسر بود. عیسی مسیح با مرگ خود روی صلیب، جریمه ای را که بشر برای گناهان خود باید می پرداخت، پرداخت و عدالت خدا را به اجرا در آورد

Jan/02/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 593 بازدید 0  

زمانیکه شخصی به گناهان خود اعتراف می کند و به عیسی مسیح ایما مشاهده پاسخ

عیسی مسیح بخاطر رهایی ما از گناه و عواقب آن جان خود را بر صلیب قربانی کرد و ما با توبه از گناهانمان و ایمان به کاری که عیسی مسیح بر صلیب انجام داده و نیز به برخاستنش از مردگان از گناهی که از آدم و حوا

Dec/26/2017 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 512 بازدید 0