چرا در انجیل مرقس فصل 13 ایه 32 عیسی خداوند می گویید اما هيچ مشاهده پاسخ

در پاسخ به این سؤال می بایست در نظر گرفت که عیسی مسیح انسان کامل و خدای کامل بود و دانش زمان دقیق بازگشت او برای جنبه بشری او نامعلوم بود. باید بدانیم که با دانش به اینکه عیسی مسیح انسان کامل بود، مان

Nov/15/2017 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 378 بازدید 1  

چرا یوحنا عیسی مسیح را کلمه می خواند؟ مشاهده پاسخ

اینگونه سؤالات در بسیاری از کتابهای تفسیری کتاب مقدس توضیح داده شده، مانند: دائره المعارف کتاب مقدس، تفسیر کاربردی کتاب مقدس، راهنمای کتاب مقدس و بسیاری کتابهای دیگر. اما برای اینکه شما را دست خالی

Nov/15/2017 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 349 بازدید 2  

چرا عیسی مسیح در سن سی سالگی خدمتش را شروع کرد؟ مشاهده پاسخ

علت اینکه عیسی مسیح در سن سی سالگی خدمت خود را شروع کرد این بود که در این مدت می بایست آنچه در آینده تعلیم دهد آن را زندگی کرده باشد و به همین خاطرتعالیم او دارای اقتدار خاصی بود چون آنچه او تعلیم می

Nov/15/2017 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 365 بازدید 0  

سه جمله ای که عیسی مسیح روی صلیب گفت چه بود؟ و منظور عیسی مس مشاهده پاسخ

مسیح بر صلیب هشت جمله گفت که اگر جملات شماره 5 و 6 را یکی بدانیم هفت جمله. جملاتی که مسیح بر صلیب ابراز کرد، عبارتند از: 1- ایلی ایلی لما سبقتنی؟ یعنی ای خدای من، ای خدای من، چرا مرا ترک کردی؟(متی

Nov/14/2017 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 1743 بازدید 4  

معنی کلمه خدا وخداوند از نظر من چون کلمه وند به خدا اضافه می مشاهده پاسخ

کلمه خداوند که در بعضی ترجمه ها سرور نیز ترجمه شده به معنای سرور و ارباب و مالک نیز می باشد، اما قوم یهود این کلمه را برای خدا استفاده می کردند و هیچ انسانی را خداوند خطاب نمی کردند و با توجه به اینکه

Nov/13/2017 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 342 بازدید 2  

عیسی مسیح خداوند 100 % انسان و 100% خدا بود. آیا در حال حاضر مشاهده پاسخ

عیسی مسیح پس از مرگ و قیامش با بدنی پرجلال به آسمان صعود کرد. او هنوز هم انسان کامل و خدایی کامل است و به نمایندگی از بشر در حضور خدای پدر برای ما شفاعت می کند. در محبت مسیحایی، کشیش ورژ باباخان

Nov/11/2017 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 284 بازدید 0