آیا خدا نمی توانست بدون قربانی شدن عیسی مسیح، انسانها را نجا مشاهده پاسخ

با توجه به اینکه خدا، خدای پاک، قدوس و عادلی است، گناه را بی جزا نمی گذارد و جریمه گناه مرگ است و به این خاطر چون همه بشر گناه کرده اند، مستحق مرگ و عذاب جاودانی هستند، ولی محبت خدا که خصوصیت دیگ

Feb/26/2016 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 687 بازدید 0  

آیا می توان ثابت کرد که عیسی از باکره زاده شده؟ مشاهده پاسخ

برای دانستن اینکه یک باکره نمی تواند بچه دار شود، نیاز به آگاهی زیادی از مسائل جنسی نیست. برای باردار شدن انسان باید اسپرم مرد، تخمک زن را بارور کند. غیر از این، به جز معجزه راه دیگری نیست. پس

Jan/18/2016 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 1199 بازدید 1  

منظور از اینکه می گوییم ((عیسی مسیح موعود است)) چیست؟ مشاهده پاسخ

 کتاب مقدس بیشتر در اثبات این حقیقت که عیسی مسیح است تمرکز می کند تا اثبات خداوندی عیسی. در حالیکه برخی از متون کتاب مقدس مشخصا عیسی را به عنوان خدا معرف می کند که از ازل بوده است، دهها آیه در

Jan/18/2016 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 668 بازدید 1  

مسیح الگوی انسان کامل، خدای کامل! مشاهده پاسخ

گاهی ما باورمند مسیحی، "عیسی" را بعنوان انسانی کامل در مفهومی کلی توصیف می کنیم و سربسته می گوئیم: چون آدم اول مرتکب گناه شد و منظور خدا، از انسانی که کامل آفریده بود برآورده نشد، پس مسیح

Jan/18/2016 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 624 بازدید 1  

آیا عیسی به جهنم رفته و به ارواح در زندان بشارت داد؟ مشاهده پاسخ

یکی از عقاید غلطی که قرنها در دنیای مسیحیت مورد بحث بوده، این است که عیسی بعد از مصلوب شدن و قبل از قیامش به جهنم رفته است. اظهارات تاریخی موجود در مسیحیّت، عمدتاً مسئول بوجود آمدن چنین عقیده ای شد

Jan/18/2016 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 543 بازدید 1