,چرا مردم عیسی مسیح را از شهر بیرون کردند؟ و چرا عیسی خوک مشاهده پاسخ

برای عیسی مسیح نجات جان یک انسان دیوزده که اسیر ارواح پلید بود، بسیار مهمتر از جان خوکها بود و به این علت ترجیح داد خوکها نابود شوند، اما جان انسانی از اسارت ارواح پلید رهایی یابد و علت اینکه مردم آن

Apr/25/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 12 بازدید 0  

متی باب 4 آیه 5 : چگونه ابلیس عیسی مسیح را به شهر مقدس برده مشاهده پاسخ

عیسی مسیح می بایست آنچه را باعث سقوط بشریت شده بود یعنی وسوسه های آدم و حوا و تسلیم شدن آنها به این وسوسه ها را کاملاً باطل می کرد و خط بطلانی بر آنها می کشید. به این علت خدای پدر اجازه داد، پسر یگانه

Apr/24/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 9 بازدید 0  

در اشعیا فصل 59 آیه 20 می خوانیم: " خداوند به قوم خود می گوی مشاهده پاسخ

اگر به آیات پیش و پس این آیه توجه فرمایید، متوجه خواهید شد که بله این آیات اشاره مستقیم به عیسی مسیح خداوند دارند. این آیات اشاره به بازگشت ثانوی مسیح دارد. یعنی افرادی که از گناهانشان دست کشیده

Apr/15/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 16 بازدید 0  

چرا عیسی خداست؟ مشاهده پاسخ

عبارت "من خدا هستم" در هیچ جای کتابمقدس از زبان عیسی مسیح نقل نشده است. ولی این به آن معنی نیست که او ادعای خدائی نکرده است. بطور مثال اگر به یوحنا 30:10 مراجه کنیم، عیسی مسیح را می بینیم که

Apr/13/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 25 بازدید 0