تاریخ میلاد مسیح مشاهده پاسخ

روش تاریخگذاری تقویم فعلی ما در قرن ششم (533 بعد از میلاد) توسط دیونیسیوس اگزیگوس پایه گذاری شده است. او که یک راهب بود، توسط پاپ ژان پل اوّل مأموریت یافته بود تا سیستم تقویمی غیر از تقویم قدیمی یونان

Jul/12/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 11 بازدید 0  

علت مرگ و قیام عیسی مسیح؟ مشاهده پاسخ

هدف خدا از آفرینش انسان: هدف خداوند از آفرینش انسان این بود که خانواده خود را کثیر گرداند. بخشندگی و سخاوت خدا آن را ایجاد میکرد که خداوند انسان را به شباهت خود بیافریند. خداوند به انسان ارادۀ آز

Jul/11/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 6 بازدید 0  

گوسفندی که به میان گرگها رفت! مشاهده پاسخ

دو علامت مهم و یا بعبارتی دو وظیفه حساس و کلیدی شبان نیکو بودن اینست که شبان نیکو ابتدا گوسفندان خود را در برابر هرگونه خطردزدان و یا حمله حیوانات درنده ای مثل گرگ محافظت کند. داود برای اثبات غیرتش

Jul/11/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 4 بازدید 0  

راز پرجلال صعود مسیح مشاهده پاسخ

راز صعود مسیح به آسمان و بر تخت نشستن او به دست راست اقتدار در حضور پدر از مهمترین آموزه ها و باورهای مسیحی است که مبانی الهیاتی و کتاب مقدسی بسیار محکمی در رابطه با آن وجوددارد. این مبانی نه تنها

Jul/11/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 4 بازدید 0  

از کجا و با چه سند و مدرکی می توان گفت که عیسی همان مسیح مشاهده پاسخ

در عهد عتیق اشارات زیاد به عهدی جدید و پیمانی نو با قوم اسرائیل و ملتهای جهان وجود دارد. یکی از خصوصیاتی که در این عهد جدید وعده داده شده این است که شریعت خدا دیگر بر لوحهای سنگی نخواهد بود بلکه در دل

Jul/07/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 2 بازدید 0