چرا به خدایی که گناهکار است ایمان دارید؟ مشاهده پاسخ

منظور و مقصود شما برای ما روشن نیست. ما مسیحیان به خدای گناهکار باور نداریم. خدای کتاب مقدس مسیحیان خدای قدوس می باشد که آتش فروبرنده است و از گناه نفرت دارد و وقتی شخصیت دوم تثلیث یعنی پسر خدا،

Mar/22/2020 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 8 بازدید 0  

چرا به هر دو یعنی شیطان و عیسی مسیح لقب ستاره صبح داده شده؟ مشاهده پاسخ

اولین اشاره در کتاب مقدس به عبارت ستاره صبح در رابطه با یک فرد، در اشعیا 14: 12 در ترجمه هزاره نو یافت می شود: " ای ستاره صبح، ای پسر فجر، چگونه از آسمان فرو افتاده ای! ای که ملتها ر

Mar/19/2020 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 23 بازدید 0  

چرا در كتاب مقدس عيسى مسيح و شيطان هر دو ملقب به ستاره ى صبح مشاهده پاسخ

در پاسخ به سؤال شما مقاله زیر را از وب سایت پرپاسخ برایتان ارسال می دارم: چرا به هر دو یعنی شیطان و عیسی مسیح لقب ستاره صبح داده شده؟ اولین اشاره در کتاب مقدس به عبارت ستاره صبح در رابطه با یک ف

Mar/12/2020 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 6 بازدید 0  

در حالیکه کتاب اعداد باب 23 آیه 19 اشاره می‌کند خدا انسان و مشاهده پاسخ

برخی مدعی هستند كه عهد عتیق در کتاب اعداد 19:23، ثابت می‌كند عیسی نمی‌تواند خدا باشد، وقتی می‌گوید: "خدا انسان نیست، که دروغ بگوید. و نه بنی آدم که از تصمیم خود منصرف شود

Mar/12/2020 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 140 بازدید 3  

ًچرا مسیح مستقیم نگفته که من خدا هستم تا دیگه هیچ شکی برای م مشاهده پاسخ

برای کسی که می خواهد ایمان بیاورد به اندازه کافی دلیل قوی در اناجیل و کلّ کتاب مقدس در اثبات الوهیت مسیح وجود دارد که برای شما در ایمیلی ارسال شده. اما در صورتی که کسی نخواهد ایمان بیاورد و به دنبال ن

Feb/15/2020 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 45 بازدید 0