چند سال بعد از نگارش آخرین کتاب عهد عتیق، عیسی مسیح به دنیا مشاهده پاسخ

بین آخرین کتاب کتاب مقدس یعنی کتاب ملاکی نبی تا ظهور یحیی تعمید دهنده و پس از آن، عیسی مسیح، 400 سال طول کشیده و این مدت 400 سال معروف به سالهای سکوت می باشند. شاد و کامیاب باشید.

Nov/21/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 27 بازدید 0  

آیا عیسی مسیح دارای دو اراده یعنی اراده بشری و الهی بود؟ مشاهده پاسخ

عیسی مسیح، انسان کامل و خدای کامل در یک آن بود و جدا ساختن این دو طبیعت از یکدیگر به هیچ عنوان امری کتاب مقدسی نیست. در واقع عیسی مسیح در حین اینکه یک اراده و احساس و تفکر داشت، اما در همان حین دو طبی

Nov/15/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 65 بازدید 2  

چه تفاوتی میان عنوان" پسر یگانه" و عنوان " فرزندخوانده" که مشاهده پاسخ

بکارگیری عناوینی چون پسر یگانه یا فرزندخوانده و... در کتاب مقدس، مخصوصاً عهد جدید به جهت انتقال معانی عمیقی که در ورای آن است می باشد و به علت محدودیت واژه ها در جامعه بشری ما، خدا صلاح دیده که ا

Nov/15/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 96 بازدید 3  

توصیفی از ظاهر فیزیکی عیسی مسیح، منتسب به پوبلیوس لِنتوس مشاهده پاسخ

در اناجیل مطلبی که دلالت بر توصیف هیئت مسیح بنماید، یافت نمی شود. لکن تقلیدیکه آن را به پوبلیوس لنتوس نسبت می دهند، می گوید که مسیح معاصر پیلاطس بود. وی به سناتس رومانی بدینطور نگاشت که: " در این

Nov/14/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 76 بازدید 2  

آیا باید عیسی مسیح را مانند خدا پرستید؟ مشاهده پاسخ

می بایست این تصور اشتباه که ما مسیحیان عیسی مسیح را به رتبه الوهیت رسانده و او را خدا ساخته ایم را اول از ذهن خود دور کنید و بدون هر گونه پیش داوری، آماده پذیرش مکاشفه الهی در کلام خدا باشید. این م

Oct/29/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 26 بازدید 0  

بنا بر مرقس 6: 46- "چون ایشان را مرخّص نمود، بجهت عبادت به ف مشاهده پاسخ

عیسی مسیح نه فقط در دوران زندگی زمینی خود با خدای پدر مصاحبت داشت  و خطاب به او دعا می کرد، بلکه از ازل و پیش از بنیاد عالم با خدای پدر مصاحبت داشته است. پدر و پسر و روح القدس دائما" از

Oct/27/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 19 بازدید 0