کجا در انجیل یوحنا مسیح می فرمایند اگر من بر خود شهادت دهم ش مشاهده پاسخ

در باره تناقض ظاهری در مورد ایلیاء بودن یا نبودن یحیی مقاله زیر را از وب سایت پرپاسخ کپی کرده برایتان می فرستم: آیا یحیی تعمید دهنده همان ایلیاء نبی بود که می بایست بیاید ( متی 11: 14  17: 10

Dec/05 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 10 مشاهده شده 0  

در همه جای کتاب مقدس عیسی مسیح فقط به ارواح شریر نهیب می زنه مشاهده پاسخ

کلمه نَهیب به معنای فریاد زدن است و عیسی مسیح بعضی اوقات با خشم و فریاد ارواح پلید را از اشخاص مختلف بیرون راند و نیز در مورد باد و امواج نیز می خوانیم که عیسی مسیح که خداوند و صاحب طبیعت است با

Dec/02 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 20 مشاهده شده 1  

منظور عیسی مسیح در مورد این جملات چیست: من نان حیات هستم، من مشاهده پاسخ

عیسی مسیح ادعاهایی کرد که نشان دهنده الوهیت او می باشند و نه فقط معجزات و تولد او از باکره و مرگ و قیام و صعودش بلکه ادعاهایش نیز معرف شخصیت او می باشند. او برتر از هر پیامبر و هر شخص دیگری است. او خد

Nov/28 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 16 مشاهده شده 0  

منظور از این جمله عیسی مسیح چیست که گفت: هر کس که به من ایما مشاهده پاسخ

مردگان بسیاری در طول تاریخ به نام عیسی مسیح، پس از مرگ زنده شده اند. افرادی مانند ایلعاذر و دختر یایروس و عده زیادی که بقول یوحنا، نویسنده انجیل یوحنا اگر نویسندگان اناجیل می خواستند همه آنها را بیان

Nov/28 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 15 مشاهده شده 0  

آیا آخرین فرستاده خدا، عیسی مسیح خداوند است یا پس از او و مشاهده پاسخ

عیسی مسیح نه فقط یک پیامبر بلکه پسر خدا است یعنی خدا که انسان شده و مکاشفه کامل خدا است که در حدود دو هزار سال پیش به دنیای خاکی ما قدم نهاد. خدا انسان شد و به انسانها نشان داد که در همه تجربیات بشری

Nov/28 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 12 مشاهده شده 0