ایا در دین مسیحیت عیسی را به عنوان خدا قبول دارند یا خدای د مشاهده پاسخ

دوست بسیار عزیزم سلام و روز به خیر، کپی مقاله ای را که در وب سایت پرپاسخ موجود است در پاسخ به سؤالتان در زیر می فرستم. در ضمن لطفا به مقالات زیاد دیگر که در وب سایت پرپاسخ به تفصیل مطلب سؤالی شما ر

May/02 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 10 مشاهده شده 0  

عیسی مسیح با چه زبانی با مردم و یارانش صحبت می کرد: ارامی و مشاهده پاسخ

عیسی مسیح به سه زبان آرامی و عبری و یونانی سخن می گفته است. اما با توجه به اینکه اکثر زمان زندگی و خدمت ایشان در کفرناحوم و ناصره دراستان جلیل گذشت، ایشان بیشتر به لحجه آرامی بخش استان جلیل سخن م

Apr/08 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 27 مشاهده شده 0  

آیا مسیح نژادپرست بوده است؟ "انجیل متی 21:15تا 27 : عیسی ا مشاهده پاسخ

عیسی مسیح به هیچ عنوان برای هیچ قومیتی برتری قائل نبود، اما به منظور تحقق بخشیدن نقشه خدا برای نجات بشر او می بایست اول به قوم اسرائیل به عنوان پایگاه خدا برای رساندن پیامش به دنیا خدمت می کرد و به ای

Apr/03 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 46 مشاهده شده 0  

اگر عیسی پسر خداست، مگر پدر و پسر به هم شبیه نیستند؟ پس چطور مشاهده پاسخ

شما را تشویق می کنم که مقالات متعدد و مفصل ما را در تشریح مسئله تثلیث اقدس در ذات خدا با دقت مطالعه کنید تا تعلیم صحیح کتاب مقدسی را در این باره متوجه شده به پاسخ سؤالاتتان دسترسی یابید. اما در بار

Apr/03 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 35 مشاهده شده 0  

چرا عیسی مسیح به بیابان رفت؟ مشاهده پاسخ

عیسی مسیح از جانب روح خدا هدایت شد تا در بیابان با همان وسوسه هایی که آدم و حوا با آنها روبرو شدند، از جانب شیطان یعنی دشمن بشریت و خدا، روبرو شود و با انتخاب صحیح و حکیمانه و الهی خود، خط بطلانی بر ر

Mar/03 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 60 مشاهده شده 0