آیا عیسی مسیح دارای دو اراده یعنی اراده بشری و الهی بود؟ مشاهده پاسخ

عیسی مسیح، انسان کامل و خدای کامل در یک آن بود و جدا ساختن این دو طبیعت از یکدیگر به هیچ عنوان امری کتاب مقدسی نیست. در واقع عیسی مسیح در حین اینکه یک اراده و احساس و تفکر داشت، اما در همان حین دو طبی

Nov/15/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 14 بازدید 2  

چه تفاوتی میان عنوان" پسر یگانه" و عنوان " فرزندخوانده" که مشاهده پاسخ

بکارگیری عناوینی چون پسر یگانه یا فرزندخوانده و... در کتاب مقدس، مخصوصاً عهد جدید به جهت انتقال معانی عمیقی که در ورای آن است می باشد و به علت محدودیت واژه ها در جامعه بشری ما، خدا صلاح دیده که ا

Nov/15/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 12 بازدید 2  

توصیفی از ظاهر فیزیکی عیسی مسیح، منتسب به پوبلیوس لِنتوس مشاهده پاسخ

در اناجیل مطلبی که دلالت بر توصیف هیئت مسیح بنماید، یافت نمی شود. لکن تقلیدیکه آن را به پوبلیوس لنتوس نسبت می دهند، می گوید که مسیح معاصر پیلاطس بود. وی به سناتس رومانی بدینطور نگاشت که: " در این

Nov/14/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 28 بازدید 2  

اگر عیسی خداست، چرا و به درگاه چه کسی دعا می‌کرد؟ مشاهده پاسخ

همانطور که دیدیم شخص دوم تثلیث، یعنی پسر، انسان شد و به زمین آمد. در طول زندگی مسیح در این جهان، او «خدای کامل» و در عین حال «انسان کامل» بود. بنابراین در دوره این‌جهانیِ

Oct/01/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 94 بازدید 2  

اگر عیسی خداست، چرا و به درگاه چه کسی دعا می‌کرد؟ مشاهده پاسخ

همانطور که دیدیم شخص دوم تثلیث، یعنی پسر، انسان شد و به زمین آمد. در طول زندگی مسیح در این جهان، او «خدای کامل» و در عین حال «انسان کامل» بود. بنابراین در دوره این‌جهانیِ

Oct/01/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 47 بازدید 1  

آیا مسئله الوهیت مسیح، فقط در انجیل یوحنا آمده است؟ مشاهده پاسخ

خیر، این سؤال وقتی مطرح می‌شود که سؤال کننده آشنایی چندانی با کتاب‌مقدس ندارد؛ زیرا در بخش آشنایی با کتاب‌مقدس دیدیم که کتب عهد‌جدید هر کدام به مخاطبان خاصی و با هدف خاصی نوشته می&

Oct/01/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 202 بازدید 2