در انجیل یوحنا باب ۲۱ آیه ۱۲ چرا شاگردان در شناخت عیسی شک مشاهده پاسخ

دوست بسیار عزیزم سلام و روز به خیر و خوشی، در آیه ای که قید کرده اید اتفاقا" می نویسد که شاگردان یقین داشتند که این خود عیسی مسیح است و شک نداشتند. سؤال شما در این مورد باعث تعجب بنده شد!!! حت

Sep/14/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 0 بازدید 0  

در باغ جتسیمانی 3 شاگرد خداوند خواب بودند پس چگونه جزئیات ات مشاهده پاسخ

این گزارش در سه انجیل لوقا 22: 40-46 وانجیل مرقس 14: 32-46 ومتی 26: 36-42 تکرار شده هرکدام از این انجیل ها جزئیات واقعه را تکرار نموده اند و این نشان دهنده صحت واقعه است. آنچه که واضح و آشکار است، تما

Sep/12/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 3 بازدید 0  

چرا ندای آسمانی پدر در مرقس فصل 1 آیه 11 خطاب به عیسای خداون مشاهده پاسخ

فضای گزارش و تصویر واقعه ذکر شده در دو فصل از انجیل متی وانجیل مرقس باهم متفاوت است. بدیهی است که بیان روایت در دوصحنه مشابه با تصویرهای متفاوت دیالوگ های گوناگونی نیز ایجاد می کند در حالی که محتوا

Sep/12/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 7 بازدید 0  

آیا این گفته صحت دارد که در نسخه هایی از انجیل متی باب 27 آی مشاهده پاسخ

در این مورد تفسیرهای متفاوتی موجود است و روایت های گوناگونی نقل شده است. اسم باراباس barabbas از دو کلمه بار bar یعنی پسر و abbas به معنای پدر یا اَبا تشکیل شده است و به مع

Sep/12/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 6 بازدید 0  

آيا تالوس مورخ قرن اول بوده؟ آيا او به تاريكی درهنگام مصلوب مشاهده پاسخ

يكي از نويسندگان غير مذهبی كه در اين درباره مي نويسد تالوس (thallus) است. اواحتمالا" در حدود سال ٥٢ ميلادی كتاب دنيای مديترانه شرقی را از زمان جنگ های تروژان تا روزگار خودش به نگارش درآورد. با کم

Sep/12/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 5 بازدید 0