معنای نخست زاده آفریدگان بودنِ عیسی مسیح چیست؟ مشاهده پاسخ

پولس رسول در رساله اش به کلیسای واقع در شهر کولسی توصیف سؤال برانگیزی در باره عیسی مسیح مطرح می کند. در این رساله او رابطه مسیح را با خدای پدر و آفرینش توضیح می دهد. برخی وجود دارند که توصیف پولس از م

Jan/29/2020 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 117 بازدید 0  

وقتی عیسی بر صلیب مُرد، آیا خدا مُرد؟ پس خلقت چگونه به حیات مشاهده پاسخ

وقتی کتاب مقدس از مرگ سخن می گوید، مقصود آن نابودی و نیستی نمی باشد بلکه "جدایی". متأسفانه بسیاری از مردم مرگ را به عنوان نیستی و نابودی مطلق به شمار می آورند اما دیدگاه کتاب مقدس از بکارگیر

Dec/10/2019 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 53 بازدید 2