کتاب مقدس درباره ارواح شریر چه می گوید؟ مشاهده پاسخ

مکاشفه 12 : 9 واضحترین قسمت دربارة ارواح شریر است، "و اژدهای بزرگ انداخته شد یعنی آن مار قدیمی که به ابلیس و شیطان مسمی است که تمام ربع مسکون را می فریبد. او بر زمین انداخته شد و فرشتگانش با و

Jan/18/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 880 بازدید 1  

کتاب مقدس در باره الکل چه می گوید؟ مشاهده پاسخ

برای مسیحیان اقتدار نهایی برای انتخاب چیزی باید بر اساس کلام خدا باشد. در اینجا به چند قانون تصمیم گرفتن در نور کلام خدا می پردازم. من آنها را در مورد مسیحیت و نوشیدن الکل استفاده خواهم کرد ولی می

Jan/18/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 818 بازدید 2  

چگونه میتوانیم کتاب مقدس را کلام خدا بخوانیم؟ مشاهده پاسخ

اين سوال به اين علت پيش مى‌آيد كه درباره مفهوم (كلام خدا) سوء تفاهم وجود دارد. دقيقترين تعريفى كه از كلام خدا شده فرمايش پطرس رسول است: زيرا كه نبوت به اراده انسان هرگز آورده نشد بلكه مردمان ب

Jan/18/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 580 بازدید 1  

چگونه میتوانیم بگوییم که کتاب مقدس تحریف نشده است؟ مشاهده پاسخ

اگر اين عقيده معمولى ثابت ميشد، موضوع خيلى بغرنج مى‌گرديد. قبلا بايد معنى واقعى(تغيير) و (تحريف) را بفهميم. آيا مقصود اين است كه عمدا مطالب كتاب‌مقدس را تغييرداده و حذف كرده‌اند؟ آيا

Jan/18/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 530 بازدید 2  

چرا در عهد جدید 4 انجیل وجود دارند که با هم متفاوت هستند؟ مشاهده پاسخ

بعضى ازمخالفين اظهارمى‌دارند كه چهارانجيل با هم تفاوت دارند وضد ونقيض مى‌باشند. ولى حقيقت اين است كه اين چهارانجيل مكمل وتكميل‌ كننده يكديگرمى‌باشند. براى اينكه اين موضوع توضيح

Jan/18/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 542 بازدید 1