سن زمین چقدر است؟ زمین چند سال سن دارد؟ مشاهده پاسخ

 با توجه به این حقیقت که، بر اساس کتاب مقدس، آدم در روز ششم از آفرینش کرة زمین بوجود آمد، می توانیم سن تقریبی زمین را با توجه به جزئیات دقیقی که از ترتیب نسل انسانها داریم تعیین کنیم. تصور بر

Jan/18/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 567 بازدید 1  

تئوری طرح هوشمندانه چیست؟ مشاهده پاسخ

 تئوری طرح هوشمندانه می گوید که برای توجیه ساختمان پیچیده و غنی از اطلاعات بیولوژی وجود عواملی هوشمندانه لازم است که این عوامل قابل تحقیق هستند. نمادهای مخصوصی در بیولوژی توضیح استاندارد اتفاق

Jan/18/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 568 بازدید 1  

کتاب مقدس دربارة پیدایش و تکامل چه می گوید؟ مشاهده پاسخ

 هدف این جواب بحث علمی دربارة پیدایش و تکامل نیست. ما توصیه می کنیم که برای بحث علمی دربارة پیدایش و یا بحث برخلاف تئوری تکامل به جواب های در قسمت پیدایش رجوع کنید. هدف این مقاله این است که بر

Jan/18/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 562 بازدید 2  

آیا ما از دو یا سه قسمت تشکیل شده ایم؟ آیا ما جسم، جان و روح مشاهده پاسخ

 کتاب پیدایش 1: 26-27 می گوید که چیزی انسان را از بقیة مخلوقات متمایز می کند. نظر خدا این بود که انسانها با او رابطه داشته باشند و بدینگونه او را از چیز های مادی و چیزهای غیر مادی آفرید. قسمت

Jan/18/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 1393 بازدید 5  

چه تفاوتی بین جان و روح انسان هست؟ مشاهده پاسخ

جان و روح دو جنبة اولیة غیر مادی در انسان هستند. می تواند گیج کننده باشد اگر بخواهیم فرق بین جان و روح را خیلی دقیق بدانیم. کلمة "روح" فقط به قسمت غیر مادی انسان اطلاق می شود. انسان روح د

Jan/18/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 517 بازدید 1  

چرا مردم در پیدایش زندگیهای طولانی داشتند؟ مشاهده پاسخ

 این یکنوع سِر است که چرا مردم در اولین فصل های پیدایش، زندگی های طولانی داشتند. دانشمندان کتاب مقدس تئوریهای مختلفی را عرضه کرده اند. در پیدایش 5 نسب نامه ای است که اسامی فرزندان ایماندار آدم

Jan/18/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 547 بازدید 1