کتاب مقدس در باره کشتن دلسوزانه چه میگوید؟ مشاهده پاسخ

کشتن از روی دلسوزی، اقدام به نابود کردن در موقعیت بیماری یا زمین گیری است که عمدا سبب مرگ میشود. این کار امروزه بین گروه های مختلف بحث ها بر انگیخته است. ولی موضوع تازه ای نیست. کشتن و رها کردن بیم

Jan/18/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 527 بازدید 1  

کتاب مقدس دربارة بردن دیگران به دادگاه چه می گوید؟ مشاهده پاسخ

پولس رسول ایمانداران قرنتس را راهنمایی کرد که همدیگر را به دادگاه نکشانند (1 قرنتیان 6 :1-8). برای مسیحیان اینکه نتوانند همدیگر را ببخشند و با هم صلح کنند یک شکست روحانیست. چرا کسی بخواهد مسیحی شود

Jan/18/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 495 بازدید 1  

کتاب مقدس دربارة اینکه مسیحیان قرض داشته باشند چه می گوید؟ آ مشاهده پاسخ

اینکه پولس رسول در رومیان 13: 8 ما را امر می کند که مدیون کسی نباشیم مگر به محبت، نشان می دهد که خدا هیچ نوع قرضی را که به موقع پرداخت نشود دوست ندارد (مزمور 37: 21). در عین حال کتاب مقدس بطور قطع

Jan/18/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 529 بازدید 1  

کتاب مقدس دربارة یک مسیحی و خدمتش در ارتش چه می گوید؟ مشاهده پاسخ

کتاب مقدس پر از اطلاعات مربوط به خدمت در ارتش است. در حالیکه خیلی از آن قسمتها فقط تشابهاتی در اینباره هستند، اما آیات زیادی هم مستقیما مربوط به این سوال می شوند. کتاب مقدس بطور خاص نمی گوید که آیا

Jan/18/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 527 بازدید 1  

کتاب مقدس دربارة اینکه چگونه می توان هدف زندگی را پیدا کرد، مشاهده پاسخ

 کتاب مقدس در اینباره خیلی واضح است که هدف ما در زندگی باید چه باشد. انسان در عهد عتیق و هم در عهد جدید می خواسته و کشف کرده که هدف زندگی چیست. سلیمان، حکیمترین مردی که تا بحال زیسته است، کشف

Jan/18/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 624 بازدید 1