آیا روانشناسی با کتاب مقدس مرتبط است؟ مشاهده پاسخ

جواب این سوال هم مثبت است و هم منفی، که با تکیه با 4 روش مختلف ما میتوانیم این سوال مهم و بحث انگیز را مورد تفسیر قرار دهیم، اما قبل از اینکه به این 4 طریق بپردازیم تعاریف اصطلاح روانشناسی را مورد

Jan/18/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 485 بازدید 1  

آیا حقیقتاً کتابمقدس کلام خداست؟ مشاهده پاسخ

پاسخ ما به این پرسش بیانگر طرز نگرش ما به کتابمقدس، اهمیت آن در زندگی شخصی ما، و در نهایت اثر جاودانی آن در زندگیمان می باشد. اگر کتابمقدس واقعاً کلام خداست، بنابراین بایستی به آن اهمیت بدهیم، از ا

Jan/18/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 524 بازدید 1  

آیا بحث امنیت ابدی مبنای کتاب مقدسی دارد؟ مشاهده پاسخ

وقتی مَردُم درک میکنند که عیسی مسیح نجات دهندۀ آنهاست، آنان وارد رابطه ای با خدا میشوند که تضمین کنندۀ پایداری نجاتشان میباشد. یهودا آیه 24 اعلام میدارد: "الآن او را كه قادر است كه شما را

Jan/18/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 560 بازدید 14  

کتاب مقدس درباره تسخیر ارواح چه می گوید؟ آیا این امروزه هم ا مشاهده پاسخ

کتاب مقدس مثالهایی دربارة مردم تسخیر شده و یا متاثر بوسیلة ارواح ناپاک به ما می دهد. در اینجا به چند قسمت از کتاب مقدس اشاره می کنیم: متی 9: 32-33و 12: 22و 17 : 18، مرقس 5 : 1-20و 7: 26-30، لوقا 4:

Jan/18/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 905 بازدید 25  

چرا باید کتاب مقدس را خوانده مطالعه کنیم؟ مشاهده پاسخ

ما باید کتاب مقدس را خوانده مطالعه کنیم چون کلام خداست. کتاب مقدس حقیقتا "نفس خداست" (2 تیموتاووس 3 :16). بعبارت دیگر، کلام خدا به ماست. فلاسفه سوالات زیادی کرده اند که خدا آنها را در کتا

Jan/18/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 1073 بازدید 29  

آیا کتاب مقدس راهنمایی اخلاقی برای کسب و کار دارد؟ مشاهده پاسخ

کتاب مقدس چیزهای زیادی برای گفتن در باره زندگی مالی دارد و تعالیم آن بسیار فراتر از مسائل ساده اقتصاد شخصی می باشد. در اینجا خلاصه ای از راهنمایی رفتار مالی کتاب مقدسی را مطالعه می نماییم. نخست، خدا م

Jan/18/2016 کتاب مقدس Vrezh Babakhani 520 بازدید 0