کتاب مقدس راجع به نوشیدن نوشابه های الکلی چه میگوید؟ آیا گ مشاهده پاسخ

آیات متعددی ما را سفارش میکنند که از مصرف الکل خودداری کنیم ( لاویان 10: 9؛ اعداد 6: 3؛ تثنیه 14: 26؛ 29: 6؛ داوران 13: 4 و 7 و 14؛ اول سموئیل 1: 15؛ امثال 20 : 1؛ 31: 4و6؛ اشعیا 5: 11 و 22؛ 24 :9

Jan/18/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 552 بازدید 2  

کتاب مقدس راجع به خالکوبی و سوراخ کردن بدن چه میگوید؟ مشاهده پاسخ

در رابطه با خالکوبی و سوراخ نمودن بدن، بهترین آزمون این است که از خود بپرسیم: آیا میتوان صادقانه و با وجدانی راحت از خداوند خواست که این عمل ما را برکت داده و آنرا برای اهداف بلند و عالی خود بکار

Jan/18/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 504 بازدید 1  

کتاب مقدس دربارۀ قمار چه میگوید؟ آیا قمار بازی گناه است؟ مشاهده پاسخ

قمار را میتوان چنین تعریف کرد "به خطر انداختن مقداری پول، به قصد بیشتر شدن آن به طریقی نامعمول!" کتاب مقدس، قماربازی، شرط بندی، یا بخت آزمایی را دقیقاً محکوم نمیکند. اما به ما هشدار مید

Jan/18/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 487 بازدید 1  

کتاب مقدس دربارۀ رابطۀ جنسی قبل از ازدواج چه میگوید؟ مشاهده پاسخ

در کنار سایر گناهان جنسی، رابطۀ جنسی قبل از ازدواج، مکرراً در کتاب مقدس مورد سرزنش قرار گرفته است (اعمال 15: 20 ؛ رومیان 1: 29 ؛ اول قرنتیان 5: 1 ؛ 6: 13 ، 18؛ 7: 2 ؛ 10: 8 ؛ دوم قرنتیان 12: 21 ؛غل

Jan/18/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 463 بازدید 1  

کتاب مقدس دربارۀ تثلیث چه میگوید؟ مشاهده پاسخ

مشکلترین جنبۀ موضوع تثلیث این است که به هیچ روشی نمیتوان آنرا، به شکلی کامل و مکفی، توضیح داد. و موضوعی است که امکان ندارد انسان بتواند آنرا بطور کامل، و یا با یک توضیح مختصر، درک نماید. خداوند بم

Jan/18/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 561 بازدید 2  

کتاب مقدس درباره نژادپرستی، تعصب و تبعیض نژادی چه می گوید؟ مشاهده پاسخ

اولین چیزی که باید در این بحث درک کرد این است که فقط یک نژاد وجود دارد-آنهم نژاد انسان. سفید پوستان، آفریقایی ها، سرخپوستان، عربها، و یهودیان نژادهای مختلف نیستند. بلکه، اقوام مختلف نژاد انسان هستن

Jan/18/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 518 بازدید 1