آیا کتاب مقدس اشتباه دارد، ضد و نقیض است، و یا هماهنگی در آن مشاهده پاسخ

اگر ما کتاب مقدس را بدون غرض بخوانیم، بدون اینکه بخواهیم دنبال اشتباه در آن بگردیم، میبینیم که کتابی جامع، هماهنگ و تا حدی درک آن آسان می باشد. بله، قسمتهای مشکلی هم در آن وجود دارد. بله، آیاتی هم

Jan/18/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 413 بازدید 1  

آیا طبق تعلیم کلام خدا، خود ارضائی گناه است؟ مشاهده پاسخ

در کتاب مقدس هرگز به خود ارضائی اشاره نشده و هرگز اظهار نشده که خود ارضائی گناه است. اما با وجود این، هیچ شکی نیست که اعمالی که منتهی به خود ارضائی میشوند گناه آلوداَند. خود ارضائی نتیجۀ نهایی افک

Jan/18/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 462 بازدید 1  

آیا روانشناسی با کتاب مقدس مرتبط است؟ مشاهده پاسخ

جواب این سوال هم مثبت است و هم منفی، که با تکیه با 4 روش مختلف ما میتوانیم این سوال مهم و بحث انگیز را مورد تفسیر قرار دهیم، اما قبل از اینکه به این 4 طریق بپردازیم تعاریف اصطلاح روانشناسی را مورد

Jan/18/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 475 بازدید 1  

آیا حقیقتاً کتابمقدس کلام خداست؟ مشاهده پاسخ

پاسخ ما به این پرسش بیانگر طرز نگرش ما به کتابمقدس، اهمیت آن در زندگی شخصی ما، و در نهایت اثر جاودانی آن در زندگیمان می باشد. اگر کتابمقدس واقعاً کلام خداست، بنابراین بایستی به آن اهمیت بدهیم، از ا

Jan/18/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 513 بازدید 1  

آیا بحث امنیت ابدی مبنای کتاب مقدسی دارد؟ مشاهده پاسخ

وقتی مَردُم درک میکنند که عیسی مسیح نجات دهندۀ آنهاست، آنان وارد رابطه ای با خدا میشوند که تضمین کنندۀ پایداری نجاتشان میباشد. یهودا آیه 24 اعلام میدارد: "الآن او را كه قادر است كه شما را

Jan/18/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 550 بازدید 14  

کتاب مقدس درباره تسخیر ارواح چه می گوید؟ آیا این امروزه هم ا مشاهده پاسخ

کتاب مقدس مثالهایی دربارة مردم تسخیر شده و یا متاثر بوسیلة ارواح ناپاک به ما می دهد. در اینجا به چند قسمت از کتاب مقدس اشاره می کنیم: متی 9: 32-33و 12: 22و 17 : 18، مرقس 5 : 1-20و 7: 26-30، لوقا 4:

Jan/18/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 895 بازدید 25