آیا معجزات باور کردنی هستند؟ مشاهده پاسخ

معجزات در ایمان تاریخی مسیحیان اساسی هستند. اگر عیسی مسیح خدای مجسم نبود و او جسماً از قبر برنخاست، پس ایمان مسیحی چنانکه ما آن را از تاریخ و کتاب مقدس می شناسیم نمی بایست یا نمی تواند حقیقت داشته

Jan/18/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 572 بازدید 2  

آیا در مسیحیت موضوع حلال و حرام وجود دارد؟ مشاهده پاسخ

بین اقوام و ملل جهان، راجع به موضوع حلال و حرام عقاید و افکار گوناگونی در همین زمینه وجود دارد. اولین کتاب روحانی که موضوع حلال و حرام در آن توضیح داده شده است، کتاب تورات موسی می باشد که در آن نوشته

Jan/18/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 853 بازدید 1  

مسیحیان چگونه باید مبحث عمر کره زمین را بفهمند؟ مشاهده پاسخ

کلیسا تا به حال فقط با سه  مباحثه عمده علمی – کتاب مقدسی رو برو بوده: ۱- مباحثه کوپرنیکی، ۲- مباحثه داروینی، ۳- مباحثه عمر کره زمین. مباحثه عمر کره زمین تا پیش از سه دهه آخر قر

Jan/18/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 816 بازدید 5  

آیا کتاب‌مقدس رهنمودی برای همانندسازی انسان ارائه می‌دهد؟ مشاهده پاسخ

وقتی‌که دالی که یک گوسفند همانندسازی شده بود در سال 1997 به دنیا آمد، چند تن از متفکرین از اینکه ممکن بود از این فنّاوری برجسته به‌ زودی برای همانندسازی انسان استفاده شود  در حیرت بو

Jan/18/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 540 بازدید 2  

چرا خدا درخت معرفت نیک و بد را در وسط باغ عدن گذاشت؟ مشاهده پاسخ

خدا درخت معرفت نیک و بد را در باغ عدن گذاشت تا به آدم و حوا حق انتخاب اطاعت و یا بی اطاعتی را بدهد. آدم و حوا آزاد بودند هر کاری که می خواستند بکنند، بجز خوردن از درخت معرفت خوب و بد. پیدایش 2: 16-

Jan/18/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 528 بازدید 2